Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Alternative title: Forbedret skipskollisjonsrisikomodell for skip som passerer bruer med eksponerte fundament med fokus og relevans for norske farvann

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

327218

Project Period:

2021 - 2024

Location:

Every now and then, ships lose control of their steering and deviate from their intended path. When this happens, the ship may run aground or collide with other vessels or objects. In a few of these cases, this object might be a bridge. The consequence of an impact from a ship might be anything for chipping of some paint, to the collapse of the whole bridge. There are many factors that influence how often a ship lose control of it’s steering, and many factors that influence the consequence of a ship impact with a bridge. This project will research the effect of different measures like pilot or surveillance by vessel traffic service have on the risk for ship collisions against bridges along the coast of Norway. The project will also look at the consequences of impact from different types of ships have on bridges to better be able to determine possible damages.

Mange av bruene Statens vegvesen eier, bygger eller planlegger krysser over seilingsleder og har fundament i eller nær sjøen. Disse bruene kan være utsatt for skipsstøt fra skip som er på avveie eller har mistet styringen, og må dimensjoneres for ulykkeslast fra skipsstøt. Det er finnes flere forskjellige metoder for å gjennomføre risikoanalyser for å fastslå dimensjonerende støtlast fra skip mot brukonstruksjonen, blant annet Eurokode og AASHTO, samt mer avanserte metoder. De forenklede metodene har vist seg svært konservative for bruk i Norge, da de i hovedsak er utviklet for bruk i USA eller mer sentrale deler av Europa. De avanserte metodene er på den andre siden svært tidskrevende å gjennomføre. Både de forenklede og de mer avanserte metodene bruker i dag input basert på gamle data, irrelevante data(pga geografi og lokasjon) eller bare svært usikre data. Hensikten med dette prosjektet er å gjøre det enklere å gjennomføre gode risikoanalyser knyttet til skipsstøt mot bruer, både for eksisterende bruer og nye bruer som er under planlegging. Dette skal gjøres gjennom kvantifisering av de mest usikre inputverdiene som effekt av Los og VTS på risikoen for skipsstøt, samt kvantifisering av Heinrich-faktoren som sier noe om forholdet mellom antall kritiske ulykker og antall ulykker og som teoretisk kunne vært kritisk om tilfeldigheten hadde vært litt annerledes. Resultatene skal kunne brukes i begge typer analyser. Det skal i tillegg utvikles en forbedret forenklet metode for risikoanalyser for mindre og mellomstore bruer, tilpasset norske forhold. Resultatene vil bli implementert i interne prosedyrer og retningslinjer for risikoanalyser for skipsstøt til bruk av brumiljøet internt i Statens vegvesen. Grunnlagsdata og metodikk vil bli publisert og dermed også være tilgjengelig for eksterne til implementering i sitt arbeid for Statens vegvesen og andre brueiere(kommune og fylkeskommune).

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune