Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Nærmiljøets betydning for overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Alternative title: The connection between neighborhood effects and the completion of upper secondary education.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

327223

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Location:

Bergen municipality has since 2008 worked with mapping of living conditions, including children and young people's upbringing and school quality. The City Council has adopted an extraordinary effort to even out differences in living conditions between areas (cf. Public Health Overview-Living Conditions and Health in Bergen, 2019 and City Council Case 157/17). The areas that the section work with have a population with a significantly lower level of higher education than other areas. Those who have not completed upper secondary education tend to have a lower degree of participation in society in general, and the work force in particular. Previous research shows the impact of growing up in neighborhoods with concentrations of child poverty, including negative neighborhood effects on children and young people's social mobility and life chances (AFI Report 02: 2017, Hermansen et al 2019, NOU 2020:16). Well functioning neighborhoods provide the opportunity to acquire social and cultural capital. The resources that support young people in their education, and challenges that may have a negative impact, varies locally. The community development group in Bergen strive to strengthen the local communities, for instance by creating and maintaining good meeting places, activities in the neighbourhoods. These efforts are often linked to the schools, to provide opportunities for good relations and security. The connection between neighborhood effects and the completion of education are complex. To develop measures to ensure that youth have access to the necessary support to complete education we need more knowledge. This project produces knowledge about how youth experience their neighborhood and what they see as important to be able to finalize their education. The project is carried out in collaboration with the Section for community work at the Western Norway University of Applied Sciences.

Prosjekt skal bidra til kunnskaps- og tiltaksutvikling for å sikre at flere elever fullfører videregående skole. Frafall i videregående opplæring er en prioritert satsing i områdesatsingsområdene i Bergen kommune, der andel med høyere utdanning er betydelig lavere enn øvrige områder. Personer som ikke har fullført videregående opplæring, har oftere en dårligere tilknytning til arbeidslivet. Videregående opplæring har betydning for deltakelse i samfunnet for øvrig. Bergen kommune har siden 2008 arbeidet med levekårskartlegging, herunder barn og unges oppvekst og skolekvalitet. I prioriteringen av områder ble det lagt vekt på kommunens levekårskartlegging som gjennom flere år viser krevende levekårsforhold i deler av befolkningen (jf. Folkehelseoversikt-Levekår og helse i Bergen, 2019). Bystyret har vedtatt ekstraordinær innsats for å utjevne levekårsforskjeller mellom områder og befolkning i Bergen, jf. Bystyresak 157/17. Tidlig innsats og tett oppfølging er viktig når man ser hele utdanningsløpet under ett (NOU 2019:2, FAFO 2018:13). Tidligere forskning viser betydningen av oppvekst i nabolag med konsentrasjoner av barnefattigdom, med blant annet negative nabolagseffekter på barn og unges sosiale mobilitet og livssjanser (AFI Rapport 02:2017, Hermansen et al 2019). Dette er også dokumentert for Bergen. Sammensatte nabolag gir mulighet til å tilegne seg sosial og kulturell kapital. Sammenhengen mellom nabolagseffekter og det å gjennomføre utdanningsløp er sammensatte og både ressurs- og utfordringsbildet varierer lokalt. Områdesatsingen i Bergen arbeider parallelt med å styrke nærmiljø, skape og opprettholde gode møteplasser, aktivitetstilbud i nærmiljøet, gjerne knyttet til skolen, for å gi muligheter for gode relasjoner og trygghet. For å få flere til å gjennomføre videregående utdanning trenger vi mer kunnskap. Prosjektet startet med kunnskapsoppsummering og trekker inn unge medforskere for å fremskaffe kunnskap om utfordringer, ressurser og mulige tiltak.

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune