Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Brukere og pårørendes medvirkning og samskaping av kommunale helse og omsorgstjenester.

Alternative title: Users and relatives’ contribution and co-creation of local authorities’ health and care services

Awarded: NOK 1.9 mill.

Local authorities’ health and care services are expected to obtain a share of responsibility for the service users collective wellbeing and life satisfaction. Better interaction is therefore one of the key areas of development for the healthcare sectors moving forward. If the distribution of the local authorities’ health and care services develop alongside the recommended guidelines, it will demand a shared professional approach between the provided services and the increased involvement of relatives and the community. In Ørland municipality, a systemic practice is meant to provide a shared platform for all health and care services. A systemic practice is a relational approach which involves seeing relations and contexts as a whole. The study’s aim is to develop research-based knowledge on how the systemic approach can be utilized to create sustainable health and care services of good quality for the future. Through developing and executing research in close collaboration with its users, relatives and service providers, the study will contribute to strengthen the municipality's development work

Studien søker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan gode bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester basert på systemisk tilnærming kan samskapes. Helsetjenestene som ytes i kommunen skal endre seg fra at innbyggeren mottar tjenester til å selv være med å samskape tjenestene i samarbeid med det den offentlige. Samskaping av fremtidens helse- og omsorgstjenester vil være nyttig for hele kommunen. I en fremtidig systemisk praksis vil det være sentralt at tjenesteutøverne fasiliteter en samskapende prosess med brukerne. En samskapende prosess hvor brukernes unike kunnskap om seg selv, eget liv og utfordringer spørres frem, hensyntas og vektlegges i utviklingen av et skreddersydd tjenestetilbud. Studien vil ta utgangspunkt i de kommunale helse og omsorgstjenestene i Ørland kommune. Informanter vil være brukere, pårørende, tjenesteutøvere og enhetsledere. PhD-studien ønsker å få kunnskap om: (1) brukere og pårørendes opplevelse av medvirkning i utforming av egne helse og omsorgstjenester, (2) De profesjonelles opplevelse av kommunens systemiske tilnærming og (3) utvikle fremtidige kommunale helse og omsorgstjenester hvor både brukere og deres pårørende har medvirket i utviklingen. I studien vil kandidaten forske i egen kommune. Dette kan innebære at både innbyggerne som mottar helse og omsorgstjenester og pårørende kan være bekjente av kandidaten. Materialet i studien kan også kjennes igjen av andre i Ørland kommune. Dette fordrer en stor grad av selvrefleksivitet underveis i studien og at kandidaten under hele forskningsprosessen er bevisst egen forforståelse og hvordan den påvirker forskningen. Dette stiller også strenge krav til anonymisering både i forhold til de som mottar helse og omsorgstjenester, deres pårørende og tjenesteutøverne. På samme måte vil det være viktig å være transparent i forskningen og involvere informantene i forhold til hvilket materiale som er greit å bruke og hva som ikke vil være ønskelig.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune