Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transitions in systems of infrastructure. Social and geographical effects of electrification of the transport sector.

Alternative title: Endring i etablerte infrastruktursystemer. Fordelingseffekter av virkemiddelbruk for elektrifisering av transportsektoren.

Awarded: NOK 1.8 mill.

The aim of this project is to develop a better understanding of the social and geographical effects the use of political measures has in the change of complex systems of infrastructure. The electrification of the transport sector is the subject of the study. This is a sector where Norway has implemented several strong measures, and that kind of strong policies will always be followed by geographical, social, and economic effects. The Norwegian Environment Agency, Miljødirektoratet, needs to have a better, and wider, understanding of such effects to be able to use updated knowledge in our analysis. Of special importance is understanding policy effects in both short and longer time frame. Our analysis often has a time horizon of the year 2030 or/and 2050. In such a longer time frame it becomes important to avoid that policies that solve short term goals at the same time does not contributes to becoming barriers to long term goals. The EU often points out the importance of social justice in the green transition. If we can identify and compare geographical, economic, and social effects of implemented policy in the transport sector in Norway, we can contribute to a both faster and more just transition to the zero emissions society.

Prosjektet består av tre deler som sammen skal løfte frem effekter av virkemiddelbruk i lys av endring i større infrastruktursystem. Elektrifiseringen av transportsektoren og -infrastrukturen brukes som utgangspunkt i studien. Et poeng her er at det er ting å lære av elektrifiseringen av personbiler som kan gjøre introduksjon av nullutslippsløsninger i andre og mer krevende segment raskere. Bedre kunnskap om effekter av virkemiddelbruk skal gjøre Miljødirektoratet bedre i stand til å gi innspill til mer effektiv bruk av virkemidler. Den første fasen av prosjektet er en i hovedsak teoretisk del som skal svare på hva endring i etablerte infrastruktur- og transportsystem faktisk er. Her inngår et historisk blikk på transportsektorens utvikling (rom, sted og skala) over tid med et særlig blikk på veitransport. Denne delen av prosjektet vil også gi en forståelse av det unike med dagens omstilling der ikke bare transportsystemet er i endring, men samtidig og tett knyttet til det også endring i energisystemet. Den andre fasen av prosjektet vil være en mer direkte analyse og forståelse av de sosiale implikasjonene som virkemiddelbruk i systemendringene mot elektrifisering har. Norge har sterke virkemidler på plass for å legge om transportsektoren til nullutslippsløsninger, og slike sterke virkemidler vil alltid ha en geografisk, sosial og økonomisk effekt. For å kunne styre utviklingen slike en ønsker er det nettopp slik kunnskap om disse effektene som vil være viktig, og det vil være viktig kompetanse for Miljødirektoratet som får utredningsoppdrag innenfor omstillingen av transport. Den siste fasen av prosjektet vil ved å analysere funn i de to første fasene ta for seg ending i transportsektoren i et norsk eller nordisk perspektiv. Dette er særlig relevant kunnskapsbygging i en tid der vi ser en stor policy-utvikling i EU der en rekke direktiv omarbeides og etter hvert skal implementeres også i Norsk lov og regulering.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources