Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risk assessment and effective management of adolescents with serious behavior problems: Adapting RNR principles in residential treatment.

Alternative title: Risikovurdering og behandlingstiltak for ungdommer med alvorlige atferdsvansker: Tilpasning av RBR-prinsipper for institusjonsapparatet.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Norwegian adolescents with serious behavioral problems who engage in delinquency, violence, substance abuse and criminal offenses are often referred to institutional treatment programs provided by The Office for Children, Youth and Family Affairs (Bufetat). In recent years, Bufetat have implemented treatment principles based upon the Risk-Need-Responsivity (RNR) framework in the residential care system. Before intervention is given, the youths are differentiated based on risk level/criminogenic needs, substance abuse and responsivity factors to optimize services and inform case planning. Since the RNR-model is developed for the North American juvenile justice system, there is a need for evaluating the model?s applicability in a Norwegian context. The main purpose of the project is to adapt the RNR-principles for to the residential care system for Norwegian adolescents with serious behavior problems. This will include exploring the characteristics of the target population, validation of standardized risk assessment and exploring the efficacy of the services. The goal is to improve evidence-based risk assessment and case management, which in turn enhances the quality of residential treatment nationwide.

I følge rapport fra Folkehelseinstituttet i 2020 trengs det mer kunnskap om virksomme tiltak for ungdommer med alvorlige atferdsvansker her til lands. En del av disse individene har et hjelpebehov som krever institusjonsbasert behandling i regi av det statlige barnevernet. Internasjonal forskning på behandling av ungdom med kriminell og antisosial atferd har over tiår gitt et solid evidensgrunnlag for at institusjonsbaserte tiltak bør følge behandlingsprinsippene innen Risiko-Behov-Responsivitetsmodellen (RBR) for å være effektive. Sentralt i dette? rammeverket ?er ?at behandling ?må struktureres etter ungdommers risikonivå? og ?at? det må iverksettes? målrettede ?tiltak ?for å redusere faktorer som opprettholder atferden. I tillegg vektlegges det at? individuelle ?behov må ivaretas i behandlingen. Bufetat har en inndeling av institusjoner med ulik målsetting og funksjon, samt standardiserte kartleggingsrutiner basert på dette rammeverket. Siden RBR-modellen er utviklet i en nordamerikansk kontekst er det behov for å tilpasse den til norske forhold. Prosjektet har som hensikt å undersøke og optimalisere RBR-prinsippene for atferdsbehandling i det norske tiltaksapparatet og bruke kunnskapen til å øke kvaliteten i tjenestene og videreutvikle tilbudet. Dette vil gjøres gjennom å studere denne ungdomspopulasjonen, kvalitetssikre og validere risikovurdering på målgruppen, samt å identifisere effektive tiltak. Studien vil gi verdifull informasjon om disse ungdommene og være grunnlag for mer evidensbaserte, målrettede og individtilpassede behandlingstiltak. Prosjektet vil også avdekke områder som bør prioriteres og videreutvikles i institusjonssystemet. Det overordnede målet med studien er å øke kvaliteten i tjenestetilbudet, gi forskningsbaserte anbefalinger for klinisk praksis og identifisere videre utviklingsbehov og fremtidige satsningsområder for ungdom med alvorlige atferdsvansker i Norge.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune