Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Awarded: NOK 0.67 mill.

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gjennom den viktige rollen hydrogen forventes å spille som energibærer og for energilagring når en skal utvikle samfunnet mot et klimanøytralt energisystem. Norge er en stor energinasjon idag. Vi har store muligheter for å videreføre dette i omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom satsing på teknologier og løsninger for hydrogen basert på elektrolyse (grønt) og produksjon og eksport av hydrogen basert på naturgass med CCS (blått). Prosjektet skal bidra til at norske interesser blir ivaretatt gjennom definisjon og gjennomføring av FoU innen Clean Hydrogen for Europe. Videre å være bindeledd mot relatert aktivitet innen EERA JP Fuel Cells and Hydrogen technologies, IEA Hydrogen Technology Collaboration Program, European Clean Hydrogen Alliance og andre relevante fora.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi