Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumindustrien (NoBAl)

Alternative title: Domestic treatment of by-products from the Aluminium industry in Norway

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Number:

327564

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Subject Fields:

NoBAl (Norwegian treatment of by-products from the aluminium industry) is a collaborative project between Norwegian aluminium producers, Hydro and Alcoa, the remelter Real Alloy, and SINTEF. The main goal is to form as little by-products as possible and that the Norwegian aluminium industry are not exporting problem waste, but treat this in the best possible environmental and economic way within Norway. Aluminium requires a lot of energy to be made and is produced in electrolysis cells by dissolving alumina in cryolite. With electric current, aluminium and oxygen split forming aluminium metal. The metal is then transferred to the foundries where it is cast. What challenges are there in these processes? The life span of an electrolysis cells is typically 6 years. At the bottom of these cells there is formed a layer of aluminium mixed with some cryolite. This material is called bottom cakes and are today exported. This project will ensure that bottom cakes are processed in Norway. Because a lot of energy is used to separate aluminium from oxygen, aluminium will also very much like to bond to oxygen again. This usually takes place when the metal is transferred to casting furnaces, or later by stirring inside the furnaces. There, a "porridge" is formed on top of the melt which is called dross and can contain up to 90% metal. We will look at the total metal flow of aluminium within and between the partners in the project and ensure that the total amount of oxidation is minimized. The metal separated from dross (and in the future also bottom cakes) is returned to the aluminium producers. However, this metal often contains impurities which are harmful to the final products. Thorough evaluation of the metal quality will be made so that the necessary measures are implemented. The findings of the project will be published in international journals and communicated directly with international organizations for aluminium producers so that the knowledge becomes available

Den overordnede idéen til prosjektet Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumsindustrien (NoBAl) er å behandle biproduktene dross og bunnkaker, på en slik måte at en minimerer tapet av aluminium og maksimerer verdi på metallet med minst mulig miljøavtrykk. Dette skal gjøre gjennom å jobbe med hele prosesskjeden og skal oppnås ved: 1. Bestemme mekanismer og redusere hvor mye metall som oksiderer i hvert behandlingstrinn for å minimere summen av oksidasjon i hele kjeden. 2. Bestemme metallkvalitet og optimalisere smelteprosesser hos prosjektpartnerne samt utvikle tiltak for sikring av stabil og god kvalitet av metall gjenvunnet fra biprodukter. 3. Kartlegge bunnkaker ved å bestemme hvor mye metall og kryolitt/elektrolytt det er i bunnkakene fra de forskjellige verkene og sørge for at også disse kan gjenvinnes i Norge. 4. Identifisere utslippskilder og gjøre tiltak for å minimere miljøavtrykket ved behandling av biproduktene. Dette inkluderer tiltak som gjør at bunnkakene kan prosesseres i Norge. Prosjektpartnerne er primærprodusentene av aluminium i Norge, Alcoa (prosjekteier) og Hydro, behandler av biprodukter Real Alloy og forskningsinstituttet SINTEF. Bedriftspartnerne vil samarbeide på en unik måte hvor den samlede lønnsomhet og miljøprofil i verdikjeden er førende for praksis i de enkelte bedriftene. Årlig verdiskapingspotensial etter endt prosjekt er på 54,7 MNOK over en 10-årsperiode basert på en vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad på 10 %. De langsiktige økonomiske gevinstene er estimert til 17,4 MNOK per år, mens kostnadene er estimert til 33,5 MNOK. Kostnadene er en kombinasjon av bedriftenes egeninnsats under prosjektets løp samt engangsinvesteringer. NoBAl svarer godt på FNs bærekraftmål ved et slikt godt nasjonalt samarbeid for maksimalt utbytte av sidestrømmer ved primæraluminiumsproduksjon. Det minsker samfunnets miljøbelastning og styrker industriens miljøprestasjon. Funnene og erfaringene vil bli delt med fagmiljøene og samfunnet.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena