Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Socio-economical value of hydropower regulations for flood management

Alternative title: Samfunnsøkonomisk verdi av flomdempning fra vannkraftregulering

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

327753

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Location:

Every year, floods cause extensive damage to buildings, infrastructure and land, and this is expected to increase in a future where climate change leads to increased frequency and size of floods, especially in the form of flash floods as a result of more extreme rainfall. In Norway, many of the watercourses are regulated for hydropower production and this can help in managing floods. Hydropower producers can utilise the flexibility of their production system to help limit flood damage, and thus the larger society can be saved extensive costs. In the SamVann project, we will look at the socio-economic value of flood management from existing hydropower reservoirs and regulations. In order to be able to weigh the socio-economical costs of preventive measures such as draining reservoirs prior to an expected flood event against the socio-economical utility of avoided damages and costs, up-to-date knowledge of costs and their drivers is needed. SamVann will establish a method for estimating the socio-economic utility of flood mitigation from hydropower regulation by developing cost functions for flood damages that can be used in hydraulic simulations in various test watercourses. The simulations will also take into account that future climate change may result in less predictable flood events, so that more knowledge is needed on how the various cost components are affected by new hydrological conditions and various flood parameters, such as flood peak, speed and duration of water flow. SamVann brings together actors from the power industry, the public sector, insurance, consultants and research institutes into a joint project that cover a broad range of aspects relating to flood management and hydropower regulation. Interdisciplinary collaboration and the use of new data sources will make it possible to find more detailed cost functions for flood damage, and how these are affected by various flood parameters and climate change.

Flom skaper omfattende skader på bygninger, infrastruktur og landarealer, og dette er forventet å øke i en fremtid der klimaendringer fører til økt hyppighet og størrelse av flom, særlig i form av regnflommer som resultat av mer ekstremnedbør. Vannkraftprodusenter kan operere innenfor sitt handlingsrom for å bidra til å begrense flomskader, og dermed kan samfunnet som helhet bli spart for store kostnader. I stor grad handler flomdempning om å lagre vann i magasiner for å dempe effekter nedstrøms, eller å lede vannet via flomveier/flomtuneller til et område der flommen gir mindre skade. For å kunne dempe flom er man avhengig av å ha nok ledig kapasitet i magasinet eller muligheter til å føre vannet bort, og dette avhenger av nåværende fylling og reguleringer, samt andre forpliktelser til å ivareta biologisk mangfold, rekreasjonsaspekter eller for eksempel krav til minstevannføring som gir implisitte magasinrestriksjoner. For å kunne veie samfunnsøkonomiske kostnader ved forebyggende tiltak som nedtapping i forkant av en flom opp mot samfunnsøkonomisk nytteverdi av unngåtte skadekostnader, trengs det oppdatert kunnskap om kostnadsfunksjoner og -drivere ved flom. Prosjektet "SamVann – Den samfunnsøkonomiske verdien av flomdemping fra vannkraftregulering" har som hovedformål å etablere en metode for å anslå samfunnsøkonomisk nytteverdi av flomdemping fra vannkraftregulering. Dette skal gjøres ved å utvikle kostnadsfunksjoner for flomskader på bygninger, infrastruktur og annen arealbruk. Kostnadsfunksjonene skal kobles til hydraulisk simulering av flommer, basert på historiske data og simulering av fremtidige vannføringer. Forholdet mellom klima, flomparametere og flomskadekostnader vil være blant hovedfunnene i prosjektet. Dette vil brukes til å etablere en metodikk for beregning og analyse av totale samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelser man kan oppnå gjennom regulering av vannkraftsystemer.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi