Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nye norske løkprodukter og optimalisert dyrking og lagring av løk i et endret klima

Alternative title: New Norwegian onion products and optimized cultivation and storage of onions in a changing climate

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

327765

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

This project will focus on development of new onion products for the Norwegian market. Good product quality and reduced waste from storage and packaging will be ensured through optimization of factors that affect quality out of store and after packaging. A market and consumer survey will be carried out and new product types will be tested both on the basis of existing onion production and in new species and varieties of onions that will be grown in experimental field trials with Norwegian onion farmers. In the project, a survey of cultivation practices at Norwegian onion producers will be carried out. Cultivation experiments will be carried out, both under controlled climate conditions and in the fields of the onion producers. The experiments will examine the effect of different irrigation strategies and cultural practices at harvest on the onion's quality and storage stability. Present storage conditions at Norwegian onion famers will be investigated by conducting a survey of commercial stores. In small-scale experimental storage trials, it will also be investigated how different temperature strategies at the beginning of the storage period affect the quality.

Løkforbruket er lavt i Norge sammenlignet med resten av verden (5,7 mot 11,9 kg per innbygger). Også av bærekrafts- og av ernæringshensyn er det gode grunner til å øke forbruket. Det er samtidig potensiale for å øke norskandelen løk, som i dag dekker bare 70% av markedet. Dersom løkforbruk og norskandel skal økes er det viktig at norske løkprodukter er tilpasset et marked i utvikling, og at produsenter og pakkerier klarer å levere høykvalitetsråvare. Målet med prosjektet er å bedre kvaliteten på norsk løk, å utvikle og tilby nye fremtidsrettede løkprodukter til det norske markedet. Prosjektet skal gjennom forbrukerundersøkelser avdekke forbrukerpreferanser og se på barrierer og muligheter knyttet løkforbruket. Nye produkter og pakninger med utgangspunkt i så vel eksisterende som nye løktyper og -sorter vil bli utviklet og testet. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om tilpassede dyrkings- og lagringsmetoder som kan bidra til å løse dagens kvalitetsutfordringer i løk. Det skal legges til rette for økt løkproduksjon og for å lykkes med produksjon og lagring av kvalitetsløk med lavt svinn. Det skal, i samarbeid med løkbransjen, utvikles dyrkings- og lagringsstrategier med best mulig økonomisk og kvalitetsmessig resultat. Dette skal gjøres gjennom en kartlegging hos et utvalg av produsenter, hvor løken følges gjennom dyrking og lagring, fram til pakking. Kartleggingen skal peke på flaskehalser knyttet til kvalitet i løk, og det skal identifiseres tiltak som produsentene kan sette inn for å øke kvaliteten på løken. Ulike dyrkingsstrategier skal undersøkes gjennom feltforsøk knyttet til vanning og vekstavslutning. Det skal gjøres forsøk med ulike strategier i lagringens tørkefase. Gjennom forbedrede dyrkings- og lagringsmetoder, bedre og mer stabil løkkvalitet, samt nye typer og produkter av løk, skal prosjektet bidra til styrket konkurransekraft og økt markedsandel for norsk løk. I tråd med de norske kostholdsrådene skal også det samlede løkforbruket økes.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram