Back to search

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Verdiskaping av små kongekrabbe gjennom levendelagring og oppforing.

Alternative title: Value creation of juvenile red king crabs to commercial weight by liveholding with feeding

Awarded: NOK 6.0 mill.

Meat obtained from red king crab is considered to be delicate and sensorial attractive among consumers. In 2021, the Norwegian export volume and value amounted to 2261 tons and 999 mill. NOK. This is all time high. The main share of the red king crab volume exported is from the quota regulated area which is west of the 26 longitude, i.e., east of Honningsvåg. However, the crab is moving further west, into the so-called free fishing area. There are no quotas of the red king crab in this area, and it is an overall aim to fish the crabs in this areas to limit its distribution further west. The market demands crabs of minimum 1.6 kg, thus, the incentive among the fishermen to fish smaller crabs is missing. In this project, we aim to create values of the small red king crabs applying live holding with feeding until the crabs reach commercial sizes of minimum 1.6 kg. At the same time, such a goaloriented fishery in the free fishery zone will contribute to minimize its further expansion to the west. In this project, difference types of feed and feeding regimen will be tested. Also, the animal welfare will be explored during the live holding. After reaching commercial sizes, the quality attributes of the red king crab will be explored and compared to wild caught red king crab. In this project, the value creation is basically to build knowledge on how to accomplish live holding and feeding until reaching commercial weight classes. When using this knowledge, the valuecreation is accomplished. If we succeed, this project will generate new and stable jobs in the western parts of Finnmark, close to the free fishing area.

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) er det mest verdifulle arten som i dag eksporteres fra Norge. I 2020, eksporterte Norge kongekrabbe for 668 MNOK, tilsvarende et volum på 2017 tonn. Eksport av kongekrabbe gjelder imidlertid kun krabbe av kommersiell størrelse, dvs. >1.6 kg. Prosjektets overordnede mål er å skape verdier av små kongekrabbe gjennom oppfôring og levendelagring i merder i sjøen. De små kongekrabbene skal fangstes i frifiskeområdet (ffo) og deretter fôres opp til minimum kommersielle størrelser. I 2004 ble kongekrabbefisket i Norge todelt, dvs. et kvoteregulert område og ffo der målet er å fiske opp så mye som mulig av krabben for å unngå videre utbredelse vest og sørover langs kysten. Grensen mellom kvoteregulert område og ffo er ved 26 lengdegrad, dvs. i en rett linje nord av Honningsvåg. I ffo er kongekrabben definert som en uønsket art, der målet er å fiske opp så mye som mulig for å unngå en videre utbredelse. All fangstet krabbe skal i henhold til loven, fraktes til land, og per i dag går krabben enten til ensilasje eller til destruksjon. I dette prosjektet vil det foretas en målrettet fangst etter små krabber i ffo, dvs. i vektgruppene <0.8 og 0.8 – 1.6 kg. Krabbene skal deretter transporteres til Storbukt Fiskeindustri AS i Honningsvåg, fordeles i kar, og fôres opp over 1 skallskifte til kommersielle størrelser er nådd. Det vil gjennomføres to forsøk med oppforing. Kongekrabben er en unik art da den er svært tilpasningsdyktig. sosial og trives i lag, dvs. flere krabber kan plasseres i samme kar. Alle disse faktorene tilsier at det skal være mulig å samle krabbene for en oppfôring. Det fangstes mer og mer kongekrabbe i ffo, og andelen krabber i de mindre vektgruppene fra dette området er økende.

Funding scheme:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri