Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av autonom og trådløs renhold av not

Alternative title: Autonomous drone for cleaning fish farm nets

Awarded: NOK 6.0 mill.

Todays method for cleaning fish nets is a challenge for the fish farming industry on several levels. For both environment, fish health and resources. The systems are still partly manually operated, using water pressure which causes the biofilm to relase from the net. Then the biofilm is flushed directly into the net and causes a bad environment for food production. Probotic will develope an autonomous drone for cleaning fish farm nets. The drone control and report the net conditions autonomly. It hinders the creation of biofilm on the fish-nets, by continiously cleaning. The drones are only paused by battery- charging or sent home by operator if inspection or work is needed done other places in the farms, or other crutial operation like delizing or net-changing. Resulting in a cleaner food production and directly reduces climate emmisions. And at the same time ensure better animal walfare and reduce operational cost.

Målet med prosjektet er å utvikle en autonom og trådløs drone, som til enhver tid skal holde nota fri for begroing. Dette vil erstatte metode for vask av not (notspyling), og gi føre til betydelige kostnads- og ressursmessige besparelser for oppdrettsnæringen, samt forbedret fiskehelse og redusert miljøavtrykk. Prosjektet ledes av Probotic, med tester, piloteringer og verifisering hos prosjektets samarbeidspartner Cermaq Norway. Utviklingsfasen frem til 2023 innebærer utvikling av en trådløs ladefunksjon og undervannsdrone med en kostnadsramme egnet for kommersialisering. Dette innebærer utvikling av autonom styring, kontroll og lading, samt kamerafunksjon for inspeksjon av noten. Utviklingen vil innebære omfattende tester - både i Probotics selvbygde basseng, og i reelle maritime forhold hos oppdrettere, samt lengre perioder med datainnsamling. Vask av not er en betydelig kostnadsdriver innenfor fiskeoppdrett, og hver not må vaskes opptil hver andre uke, avhengig av lokal flora og årstid. Med tradisjonell notvask (spyling av not) koster hver vask rundt 24.000kr per not, altså rundt 500.000kr årlig. Det som likevel er den største utfordringen tilknyttet dagens metode for notvask, er at all begroing spyles rett inn i noten, og er direkte skadelig for fisken. Dronen skal gjennom kontinuerlig drift i noten holde nettet fri for begroing, uten behov for manuelt arbeid. I tillegg skal roboten kontrollere at nota er i god stand, og gi beskjed dersom det er behov for f.eks vedlikehold langs nota. Produktet skal utvikles etter kundens krav, bla. uten behov kompliserende ekstrautstyr på anlegget og økt krav til infrastruktur. Probotic tilby helt unik løsning i markedet, og svare på det fortsatt uløste problemet med vask av not. For oppdrettere både nasjonalt og internasjonalt betyr nyvinningen optimalisering av driften, og betydelig reduserte direkte kostnader tilknyttet drift. Dette vil være et av mange viktige steg mot en mer bærekraftig næring.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning