Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Helhetlig vurdering av miljøpåvirkning av VVS-installasjoner i bygg

Alternative title: An holistic evaluation of the environmental footprint of HVAC installations

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

327867

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

The construction sector accounts globally for about 40% of energy and process-related emissions and the trend is increasing with population growth being the primary driver. In Norway, emissions from the building and construction sector account for approximately 15% of national emissions and a reduction in this sector will be decisive in achieving the national target of a 50% reduction in greenhouse gases by 2030 and 90-95% by 2050. The shift towards a low-carbon economy will lead to stricter environmental requirements and increased demand for knowledge about environmentally friendly solutions for building and construction in the market. Environmental impact related to HVAC installations has traditionally been of little focus in the construction industry, and in life cycle analyses of buildings this is usually omitted. However, the focus in the industry is changing, and several players and builders are now also focusing on HVAC. The overall idea of the project is to establish a new service based on methodology and best practice for designing and realizing HVAC installations with the lowest possible environmental impact. This will make participating players market-leading providers of services in a market that imposes strict requirements on low greenhouse gas emissions in the face of the transition to a circular society. The focus of this project is on HVAC installations, but the project will also form a methodology that can be followed when analyzing other installations. The amount of greenhouse gas emissions from HVAC installations, a lack of research and our preliminary work indicate that there is a great potential for optimization in both material, system and design choices.

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 % av energi- og prosessrelaterte utslipp og trenden er økende med befolkningsvekst som den primære driveren. I Norge utgjør utslippene fra bygg- og anleggssektoren cirka 15 % av de nasjonale utslippene og en reduksjon i denne sektoren vil være avgjørende for å nå den nasjonale målsetningen om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg i markedet. Miljøpåvirkning knyttet til VVS-installasjoner har tradisjonelt vært lite i fokus i byggenæringen, og i livsløpsanalyser av bygg blir dette som regel utelatt. Fokuset i næringen er imidlertid i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS. Prosjektets overordnede idé er å etablere en ny tjeneste basert på metodikk og beste praksis for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette vil gjøre deltakende aktører til markedsledende leverandører av tjenester i et marked som stiller strenge krav til lave klimagassutslipp i møtet med omstillingen til et sirkulært samfunn. Fokuset i dette prosjektet er på VVS-installasjoner, hvor Erichsen & Horgen besitter bransjeledende spesialkunnskap, men prosjektet vil også danne en metodikk som kan følges ved analyse av andre installasjoner. Størrelsen på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, manglende forskning og Erichsen & Horgens foreløpige arbeider tyder på at det er et stort optimaliseringspotensial innen både material-, system- og designvalg, som vil kunne utnyttes av aktører som er i forkant med utvikling av verdifull kompetanse. Prosjektdeltakerne og referansegruppen opplever at etterspørselen etter miljøvennlige bygg er stor og at etableringen av dette FoU-prosjektet derfor er betimelig og vil være utløsende for markedsgjennombrudd for en ny tjeneste.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi