Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for artsselektivt agn som forhindrer bifangst av truede arter av hai innen kommersielt line- og teinefiske

Alternative title: Production process for species-selective bait to prevent by-catch of endangered shark species of sharks in commercial line and tine fishing

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

327888

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

Nationally and globally, natural baits currently used for commercial line and trap ??fishing also attract protected / endangered shark species. Ecobait develops processed bait based on little used residual raw material from the fishing industry, and small-scale pilot studies in coastal ??waters have shown that the processed baits are effective for target species without yielding shark bycatch. The project will verify that current bait formulations for large-scale autoline and trap fishing also eliminate bycatch of shark in areas where this threatens the sustainability of fishing. It is obvious that a key chemical stimulus that is important for sharks, but not for teleosts and crustaceans, has been removed in the processing. In order to be able to stably produce bait in a market with changing access to different types of input factors (that is, different types of residual raw material over the season), we need to identify these factors. However, the biological knowledge base for understanding the very specific properties with regard to which species are attracted (ie bony fish and crustaceans, but not sharks) is deficient in terms of species-specific preferences in both smell and taste, especially in cartilaginous fishes. The project will find the cause of shark species' selective behavior, in order to then be able to use suitable raw materials and adapt the production process accordingly. This should be done through basic behavioral experiments to characterize the response of different species to chemical stimuli. Large-scale production of baits with the desired effect is aimed at ensuring effectiveness in large scale oceanic fishing as well. The consortium consists of key industry partners that supply raw materials and carry out commercial fishing, as well as R&D partners with cutting-edge expertise in analytical chemistry, raw material processing and behavioral research on fish. These will, amingst other, perform chemical characterization and behavioral studies.

Prosjektet handler om å utvikle et kunstig agn til line- og teinefiske som ikke tiltrekker seg fredede/truede arter av hai. Preliminære studier på kystnært teinefiske har vist at pilotagn fra Ecobait har denne egenskapen. Det må imidlertid verifiseres at aktuelle agnformuleringer for storskala autolinefiske og havteine også eliminerer bifangst. Utviklede pilot-agn er basert på ellers lite utnyttet restråstoff fra fiskerinæringen. Det er åpenbart at ett kjemisk nøkkelstimuli som er viktig for hai, men ikke for beinfisk og bruskfisk, er fjernet i prosesseringen. For å stabilt kunne produsere agn i ett marked med skiftende tilgang på ulike typer innsatsfaktorer (det vil si, ulike typer restråstoff over sesong) må vi kjenne denne faktoren. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget for å forstå de svært spesifikke egenskapene med hensyn på hvilke arter som tiltrekkes (altså beinfisk og krepsdyr, men ikke hai) er imidlertid mangelfullt hva gjelder artsspesifikke preferanser innen både lukt og smak, spesielt hos bruskfisk. I prosjektet vil vi finne årsaken til haiarters selektive atferd for deretter å kunne velge råvarer og prosess egnet for dette. Dette skal gjøres gjennom kombinert arbeid med kjemisk karakterisering av råvarer og luktstimuli, grunnleggende atferdsforsøk for å karakterisere ulike arters respons på disse, og storskala produksjon av agn med ønsket effekt som skal testes ut i praktisk fiske. Til dette formål har Ecobait satt sammen ett konsortium bestående av partnere og leverandører som leverer råvarer og utøver testfiske i kommersiell skala, samt FoU partnere med spisskompetanse innen analytisk kjemi, råvareprosessering, og atferdsforskning på fisk. Disse vil utføre kjemisk karakterisering, atferdsstudier, og samarbeide om utviklingen av produksjonsprosess og et biokjemisk/analytisk kvalitetssikringssystem for innsatsvarer, produksjon og produktkvalitet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

LTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinMatMat - Blå sektorNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriMarinFiskeriMatMatTrygg verdikjedePortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Sirkulær økonomiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMaterialteknologiNordområdeneVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavBioteknologiAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiFNs BærekraftsmålLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljø