Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System for skip som vil gi lavere energibruk.

Alternative title: SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System providing lower energy consumption for ships.

Awarded: NOK 7.4 mill.

The shipping companies are often in a conflict with the fact that they need to show that they are taking environmentally friendly measures to support the UN's sustainability goals and the IMO's ambitions to cut CO2 and greenhouse gas emissions, but at the same time must reduce their costs. The goal of the project is to develop a documented and well-functioning cost-effective energy-saving system "Smart Pump Energy Reduction System" -SPERS- to control the energy use in circulation systems in ships. SPERS shall be developed for installation on ships in operation, and not just for newbuildings. Calculations indicates significantly lower energy consumption with SPERS than in a traditional circulation system. The system can be installed onboard together with other energy-reducing solutions and arrangements for ships, which will together with these further improve the reduction of total energy consumption. The project partners consist of an Engineering Company, Shipping Company, Equipment Suppliers and SINTEF Ocean. The shipping company will line up with ships as laboratorium where SPERS will be tested during the project periode.

Rederiene har alltid behov for både å redusere sine kostnader og fremstå som mer miljøvennlige ved å vise at de gjør tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål. IMO (International Maritime Organization) vedtok i april 2018 en ambisjon om å kutte CO2 med 40% innen 2030 sammenlignet med 2008, og videre kutte totale klimagassutslipp fra shipping med 50% innen 2050. Den norske regjeringen har fulgt opp med sin maritime strategi hvor man setter mål for kutt i utslipp av klimagasser for norsk shipping. Felles for disse målene er at man søker å oppnå kutt gjennom å redusere energibruk i skip. Alle energisystemer produserer varme som en del av energiomvandlingsprosessen. Denne varmen må ledes vekk for å unngå overoppheting av systemet. Kjølesystemer er bygget med en primærsløyfe (sjøvann) og en sekundærsløyfe (ferskvann). Primærsløyfen er ofte en styrt sløyfe hvor mengden sjøvann som benyttes styres av gitte temperaturbegrensninger. Ferskvannsdelen av systemet er den som leder varmen vekk fra maskinerisystemene. I disse systemene bruker man vesentlig mer energi enn nødvendig for å lede varme vekk. West Maritime skal derfor utvikle et system SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) for skip som vil gi lavere energibruk. For å få størst mulig global miljøgevinst skal SPERS kunne etterinstalleres på skip i drift, og ikke bare på nybygg. SPERS vil være med som en innsats for å redusere utslippene fra skip slik at både helseskader og skader på klimaet kan reduseres.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2