Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

Awarded: NOK 0.30 mill.

Kommunen ønsker at innbygger skal oppleve "en dør inn" til tjenesteapparatet. Vi ønsker at brukerne skal oppleve god kommunikasjon, en lettere selvstyrt hverdag og sømløse tjenester basert på brukernes behov og situasjon. 1. Behovskartlegging- Tidlig fase: Få en oversikt over brukerne/målgruppe. Etablere anskaffelsesgruppen/prosjektorganisasjon. Utrede behovet, muligheter og eventuelle utfordringer. Utrede brukergrupper, potensielle tilbydere, og løsninger som eksisterer eller er under utvikling. Etablere avtaler med samarbeidspartnere og eventuelle eksterne samarbeidspartnere. 2. Markedsdialog- Planleggings- og gjennomføringsfase Planlegge og gjennomføre et dialogmøte med aktuelle tilbydere innen næringsliv, FOU-miljø, brukere og andre interssenter. I dialogen vil kunne avdekke behov, få innspill, identifisere eksisterende løsninger, identifisere potensielle utviklere og kartlegge potensielle tilbydere. Dilogmøtet kan ende opp i flere oppfølgingsmøter med ulike leverandører. 3. Evaluere og utarbeide søknad. Forprosjektet vil avdekke funn som evalueres og oppsummeres i et dialognotat. Ut ifra funnene vil vi evaluere om vi har et godt nok utgangspunkt for å gå videre med en søknad til et hovedprosjekt. Forprosjektet ligger da til grunne for et eventuelt større prosjekt.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune