Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

FangstID - Automatisering og digitalisering av ressurskontroll

Awarded: NOK 0.14 mill.

Korrekt registrering av ressursuttaket er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets viltlevende marine ressurser. Det er også et premiss for like konkurransevilkår mellom nasjoner og mellom de enkelte næringsaktørene. For fiskerikontrollen er utfordringen å sikre et regnskap over ressursuttaket som samsvarer med virkeligheten. Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøyet mens det er på havet, basert på automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen. Det vil sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk er høstet, og ikke det som blir omsatt ved landing. Det vil også bidra til å øke etterlevelsen av fiskerilovgivningen. Videre er det et uttalt mål for prosjektet at fisker ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra ikke-verifiserbar egenrapportering av fangst, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning, hvor verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid fra tredjepartsteknologi. Prosjektets hovedmål er å realisere et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring, basert på en infrastruktur for utveksling av relevante data mellom forvaltningsmyndigheter og næringen, fortrinnsvis gjennom automatisk datafangst gjennom hele verdikjeden.

Activity:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø