Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022

Alternative title: NORSØK Project establishment in Horizon Europe 2021-2022

Awarded: NOK 0.99 mill.

NORSØK is applying for establishment support for project proposals to increase its participation in R&D projects funded by Horizon Europe. The goal is to have three new R&D projects funded by the EU during 2021-2022. This will be achieved by strengthening strategic partnerships and cooperation, in order to get in a position to develop the project applications. NORSØK will participate in 10 different applications for funding from Horizon Europe and the ERA network in the years 2021-2022.

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke nettverk og komme i posisjon for å utvikle prosjektsøknader. NORSØK skal delta i 10 ulike søknader om midler fra Horisont Europa og ERA-nett i årene 2021-2022.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa