Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CeBiP - Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner

Alternative title: CeBiP - From wood to sustainable bio composites - develop process concept and products for thermoset and thermoplast applications

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Number:

328694

Application Type:

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

Norske Skog Saugbrugs is a Norwegian producer of magazine printing paper and has in their business strategy defined to look into developing new product opportunities based on wood feed-stock and wood fiber as raw materials. Through GP, Norske Skog Saugbrugs aims to develop new technology to produce bio-based materials and products that will replace existing petroleum-based products, and also contribute to increased recycling of plastics. Norske Skog Saugbrugs have already established pilot production of nanocellulose and biocomposites, and will now build a demonstration plant for production of bio-nanocomposites for thermoset masterbatches. A successful project will lay the foundation of a new, bio-based commercial area for Norske Skog. The project aims to develop and expand lab-scale solutions to industrial scale through industrial research, by actively using industrial pilot plants and by performing full-scale trials at the consortium's industry companies. Additionally, the project will stimulate employment and exportation by profitable circular economy and efficient consumption of raw materials. Generating and sharing knowledge, technological developments and piloting opportunities with the partners is important in the project, and especially focus on business development and commercialization of innovations to create new green conversion processes, products and services in the value chain. This will require close cooperation between many players in R&D, raw material production, suppliers and goods manufacturing. The main project is also connected to the KSP "WoBiCo - From wood to sustainable biocomposites" lead by Sintef, with RISE-PFI, IFE and UiO as partnes.

Prosjektet vil etablere en grønn og sirkulær verdikjede basert på fornybare råvarer fra skog for et bredt spekter av herde- og termoplaster med utspring i Norge. Porteføljen av produkter som skal utvikles har som mål å fjerne eller sterkt redusere bruken av petroleumsbaserte råvarer eller helseskadelige materialer og vil bidra til vesentlig økt resirkulering av plast. Den overordnede ideen er å erstatte plast med trefiber og/eller CNF i en biokompositt eller herdeplast masterbatch. De nye materialene vil ha forbedrede egenskaper som stivhet og styrke og bedre tiksotropiske egenskaper, med sterkt redusert karbonfotavtrykk, og til konkurransedyktig pris sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Innovasjonene vil også bidra til at gjenvunnet plast kan oppgraderes fra et lavverdig råstoff til et materialteknisk likeverdig produkt takket være innblanding av trefiber. Gjennom prosjektet skal man koble kunnskapsproduksjon, teknologiutvikling og pilotering, og det legges særlig vekt på forretningsutvikling og kommersialisering av innovasjonene for å skape nye grønne omstillingsprosesser, produkter og tjenester i verdikjeden. Dette vil kreve tett samarbeid mellom mange aktører innen alt fra F&U, råvareproduksjon, leverandørindustri og vareprodusenter. Hovedprosjektet vil bestå av et sterkt konsortia som dekker hele verdikjeden med 9 industripartnere fra store deler av Norge, med støtte fra 2 forskningsinstitutt, Sintef og Rise-Pfi. Hovedprosjektet knyttes også til kompetanseprosjektet «WoBiCo - From wood to sustainable biocomposites» ledet av Sintef, med RISE-PFI og IFE som partnere. Prosjektet tar sikte på å i stor grad utvikle løsninger tatt fram på lab til fullskala løsninger gjennom industriell forskning, ved aktiv bruk av pilotanlegg i industri skala og ved fullskala forsøk hos konsortiets industribedrifter. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og økte eksportverdier gjennom lønnsom sirkulær økonomi og effektiv utnyttelse av råvarer.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Thematic Areas and Topics

BioteknologiIndustriell bioteknologiLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Naturmangfold og miljøSirkulær økonomiMaterialteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriSirkulær økonomiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Energi, transport og lavutslippNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstBioteknologiBioøkonomiMiljøteknologi