Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Trøndelag 2021-2024 - et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Prosjektet er i hovedsak en videreføring av et samarbeid mellom sentrale FoU-miljø, offentlige aktører og næringsliv i regionen i perioden 2018-2021, "Horisont Trøndelag". Hovedfokus for nettverket vil fortsatt være innovasjon i offentlig sektor, men nettverket har en tverrsektoriell tilnærming, slik at koblingen til, og samarbeid med, nærings- og organisasjonsliv vil tillegges større vekt enn i forrige prosjektperiode. Nettverkets tverrsektorielle tilnærming til innovasjon i offentlig sektor baserer seg på utfordringer som har blitt identifisert innen satsingsområdene i Strategi for Innovasjon og Verdiskapning i Trøndelag 2017-2021. Det henvises her også til det pågående arbeidet med ny verdiskapningsstrategi, der offentlig sektor foreslås som et spesifikt satsingsområde. Tilnærmingen baserer seg også på prioriteringer i Internasjonalt Handlingsprogram, som er felles for Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge Trøndelag. Her er økt deltagelse i internasjonale (EU) forskning- og utviklingsprogrammer fremhevet. I tillegg legger FoU-Strategi for Trøndelag 2016-2020 vekt på mobilisering til FoU-virksomhet. Fra 2021 blir FoU-Strategi for Trøndelag innlemmet i den nye verdiskapningsstrategien, og også her er mobilisering til økt bruk av FoU understreket. Det overordnede målet er å mobilisere til økt deltagelse i Horisont Europa, videre hvordan deltagelse kan kobles med de utfordringene offentlig og privat sektor står ovenfor i Trøndelag. Nettverket vil knytte aktører sammen, initiere og utvikle kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Fokuset på offentlig sektor vil fortsette, men nettverket vil styrke det tverrfaglige samarbeidet med næringshager, inkubatorer og klynger i regionen. Det legges her vekt på å utvikle nettverk for kunnskapsdeling med kompetansemeglere og EU-rådgivere i regionen.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk