Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU

Awarded: NOK 1.3 mill.

FINN-EU skal jobbe for å øke deltakelsen fra kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og kommunaleide selskap og -foretak (heretter kalt kommunale aktører) i relevante søknadsløp til Horisont Europa. Aktiviteter vil hovedsakelig rette seg mot utlysninger i de seks klyngene i søyle 2 av programmet, samt understøtte initiativer som har som mål å modne- og posisjonere regionale samarbeidsallianser for europeiske missions, der disse prioriterer deltakelse fra offentlig sektor. Nettverkets hovedaktivitet vil være å videreutvikle, systematisere og gjennomføre FINN-EU-mentorordningen for kommunale aktører som ønsker å søke Horisont Europa og/eller posisjonere seg for europeiske missions. Ordningen har som mål å modne kommunale aktører og sette de i stand til å delta i konkrete søknadsløp. Aktiviteter i mentorordningen tar utgangspunkt i forankrede behov hos utvalgte kommunale aktører, med mål om å koble disse med forskningsaktører, private virksomheter og frivillige organisasjoner med konkret ønske om å finne relevante prosjektpartnere fra offentlig- sektor til sine konsortier. Gjennom aktiviteter i nettverket vil deltakerne få nødvendig kompetanse og verktøy for å kunne koble seg til relevante konsortia for ønsket topic og delta i søknadsutviklingsarbeidet. Deretter vil det være naturlig at relevante fag-NCPer overtar ansvaret med å rådgi deltakerne inn mot relevante konsortier og gi bistand til selve søknadsskrivingen. FINN-EU skal sørge for tett dialog med sentrale nettverk i utviklingen av tiltak, herunder Smartbynettverket (hvor KS er leder for styringsgruppen), Bærekraftnettverket (hvor KS har sekretariatsansvar), KS' Strategiske råd for innovasjon og forskning, og KS’ administrative og politiske Storbynettverk. Dette er avgjørende for å treffe godt med rekruttering av deltakere til aktiviteter, koordinering av våre aktiviteter med andre relevante initiativ, samt nødvendig forankring, spredning av resultater, og læring på tvers.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk