Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning for Møreforsking 2021-2022

Alternative title: Project Establishment and Positioning in Horizon Europe 2021-2022 - Møreforsking

Awarded: NOK 0.64 mill.

The project will be an important contribution to Møreforsking’s activities towards the European framework programme for research and innovation in 2021 and 2022. The project will support the institute's participation in Horizon Europe through; 1) development of good project proposals, 2) positioning and establishing networks and consortia, 3) courses and competence development. The institute's EU adviser is responsible for following up the different activities and coordinates the work in collaboration with the group leaders.

Møreforsking (MF) er et regionalt forankret forskingsinstitutt som utfører forsking- og utvikling innenfor både naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelige områder. Våre forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med industriklynger i regionen, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. MFs forskningsområder er tilpasset regionens ulike behov, både i privat og offentlig sektor. Gjennom deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeid kan MF bidra til å løse utfordringer samfunnet står overfor og styrke sin kvalitet og relevans i forskningen. Prosjektet vil støtte opp instituttets mobilisering og deltagelse i EUs rammeprogram, både gjennom intern kompetanseheving, posisjonering og nettverksbygging og utvikling av konkrete søknadsløp til HEU-utlysninger for 2021 og 2022. Instituttets EU-rådgiver koordinerer arbeidet i samarbeid forskningsledere og er ansvarlig for å følge opp aktivitetene som er satt opp.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa