Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

Ocean of Opportunities

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

328816

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Mange bedrifter og offentlige aktører innen havnæringene har beskjeden erfaring med EU-prosjekter, på tross av et stort internasjonalt nettverk. Det er derfor et stort potensial for å mobilisere flere aktører til å søke EU-prosjekt. Ved å samle kompetanse og ressurser blir det mulig å hente ut mer av alle mulighetene i Horisont Europa. Klyngene har etablerte møteplasser, effektive informasjonskanaler og mange aktive medlemmer. Dette gir en god plattform for mobiliseringsarbeidet som OceanOpps skal gjøre. Partnerne i OceanOpps dekker samlet et bredt spekter av aktører og sektorer innen maritim næring, petroleumsindustri og havvind. Samlet har klyngene over 550 medlemmer, fra store aktører til små og mellomstore bedrifter. Klyngene er rigget som innovasjonsøkosystemer med medlemmer som dekker hele spekteret fra teknologi til finans og jus. Klyngene har medlemmer fra hele Norge, og nettverket vil derfor ha hele Norge som nedslagsfelt. OceanOpps skal mobilisere til flere EU-søknader ved å koble verdikjedene innen havnæringene tettere sammen med offentlige aktører og forskningsinstitusjoner. Havnæringene inkluderer blant annet marin fornybar energi, petroleumsnæringen og maritim sektor. Klyngene NCE Maritime CleanTech, GCE Ocean Technology og Norwegian Offshore Wind Cluster vil gi OceanOpps en sterk forankring mot næringsliv. Erfaringer fra samarbeidsmodeller for økt mobilisering av bedrifter i klyngene vil benyttes i dette EU-nettverket. En styrke med nettverket er at det er god forankring både i privat og offentlig sektor. Nettverket består av katapulter, industriinkubator, offentlige fagetater, bransjeorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, klynger og forskningsinstitusjoner. Partnerne har fokus på ulike TRL-nivå, og aktører i nettverket vil på den måten kunne utnytte bredden av utlysinger i Horisont Europa. Kjerneaktørene har god kompetanse på Horisont Europa og god erfaring med EU-prosjekt.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk