Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

"Getting past the dead end" - Understanding context complexity in organizations undergoing a conflict intervention.

Alternative title: "Å jobbe seg gjennom fastlåste konflikter" - Hvordan forstå kontekst og kompleksitet i organisasjoner som gjennomgår en konfliktintervensjon

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

328896

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Resolving conflicts in the workplace is both critically important and challenging. In the dynamic world of the 21st century, conflict management has become more complex. There are often several sources that can contribute to a fixed collaboration. The knowledge base within the topic of conflict and handling of these in organizations is currently fragmented and limited. The project will help to increase the knowledge base on conflict in organizations, by studying the conflict situation with a dynamic system perspective, while we will evaluate the processes and systematically measure the effects of the measures chosen. Constructive collaboration is vital in organizations, and effective conflict management thus becomes crucial for the organization's production, innovation, culture / quality development, reputation and value creation. If conflicts are handled, methods are often chosen today that do not take into account the complexity of the conflict situation. Qualitative research and legal method dominate, where the latter method has known negative effects. There is a lack of quantitative knowledge to be able to look at interaction effects, which in turn enables leaders to better understand the conflict. This could enable constructive dialogue around the real core of the conflict. Typical categories of conflict such as task, person, interests or values ??often become too general and unsuitable for implementing well-adapted measures with a long-term effect. In the absence of quality-assured survey methods and intervention processes, the risk of unfortunate outcomes increases. We wants to contribute to better profiling of conflict so that the precision of the initiative work increases. We expect positive effects for both managers, employees, the organization and society. In summary, this project wants to contribute to safer leaders and competent organizations who increasingly know which strategy and which measures work best in different conflict situations

Mennesker er ofte den mest sentrale ressurs i organisasjoner. Samarbeidet mellom menneskene er enda mer vitalt for en organisasjons verdiskapning, innovasjonsevne og overlevelse. Når SSB rapporterer at 8% av ansatte i norge ofte eller av og til har ubehagelige konflikter enten horisontalt eller vertikalt, fremstår det nødvendig å finne nærmere ut av hva som kan forebygge destruktive konflikter i organisasjoner. Viktigheten prosjektet forsterkes av forskning som viser at ledere bruker opptil 40% av arbeidsdagen på håndtering av konflikter, og at konflikter er funnet å forklare 25% av sykefraværet i Norge. Formålet med prosjektet er å bidra til kunnskap som øker organisasjoners kunnskap om hvordan forebygge at konflikter utvikler seg negativt. Den grunnleggende forskningsmetodikken i prosjektet vil være aksjonsforskning, hvor PhD kandidat og bedriftsrepresentanter arbeider tett sammen for å løse konkrete utfordringer. For å sikre høy praktisk relevans og kvalitet i prosjektresultatene vil forskningsaktivitetene være sterkt drevet av Senter for Ledelse og øvrige parters innspill og behov. FoU1: Det er planlagt å innhente kvantitative data, gjennom bruk av software (NØGD systemet) og det blir således viktig å etablere hensiktsmessig og effektiv bruk av systemet, gjennom opplæring og (bruker)veiledning. FoU2: Konflikter er sammensatte prosesser og det blir viktig å finne ut av hva som fungerer for hvem under hvilke omstendigheter og hvorfor, gjennom å studere hva som får intervensjonen til å fungere; under hvilke forhold er intervensjonen effektiv; hvilke forbedringer i arbeidsforhold og arbeidstakernes helse og velvære kan observeres. En multimetodisk tilnærming (kvalitativ og kvantitativ metode) vil brukes for å få en reell forståelse av de komplekse prosessene i en konflikthåndteringssak. FoU3: Ledere har ansvar for konflikthåndtering, men de støtter seg på ulike roller. Det blir da også viktig å kartlegge hvordan støtteroller virker inn på lederskapet i prosessen.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd