Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Huldrefortellinger – et populærvitenskapelig prosjekt som lærer barn om naturmangfold

Awarded: NOK 0.49 mill.

Huldrefortellinger is a popular science project aimed at children aged 8-12 years old, the members of the organization Miljøagentene - our collaborator in the project. The project is communicating knowledge about rare species named after the mythical creature Huldra. Such species are difficult to find and almost all live in old forests. Changes in the forest ecosystem, how it affects biodiversity and how humans change our reference state for what is considered natural, is thus an important part of what we are communicating. In the project, we have presented rare species which are unlikely to be discovered by children on their own. By showing what they look like, where to find them, and their role in the ecosystem, we give them basic knowledge about what to expect to find in the forest ecosystem and why conserving biodiveristy is important. The project has three main deliverables. 1) We have made a webpage presenting eight species, three longer texts covering different forest topics and a quiz. 2) We have delivered texts and photos equal to six pages to be published in Miljøagentrapporten in September 2022. 3) We have made four films about species and forest that are available on YouTube. The webpage and films are available for everyone, and will be published alongside Miljøagentrapporten in September 2022. The report is avaiable for members of Miljøagentene, but an additional 4500 reports will be made available for teachers to use in schools.

Produktene fra prosjektet publiseres i Miljøagentenes medlemsblad, Miljøagentrapporten, i september 2022. Oppnådd virkning og effekt er derfor foreløpig ukjent. Vi forventer å nå mange brukere med produktene fra Huldrefortellinger. Organisasjonen har 11 000 medlemmer, men et opplag på Miljøagentrapporten på ca. 10 000. Ekstra opplag, 4500 eksemplarer, av Miljøagentrapportene vil sendes til skoleverket. Dette gir barn som ikke er medlem av Miljøagentene tilgang til artiklene og de kan lettere finne nettside og filmer på YouTube. I tillegg er nettside og filmer søkbare og åpent tilgjengelig for alle. Både NINA og Miljøagentene vil dele disse produktene på sosiale medier når rapporten publiseres i september.

Huldrefortellinger er et populærvitenskapelig prosjekt med barn som målgruppe som skal formidle kunnskap om naturmangfold og konsekvensene ved tap av natur. Vi vil formidle at artene er byggesteinene i økosystemene, og at vi er avhengig av naturmangfoldet. Gjennom å ta vare på natur kan vi løse flere globale utfordringer, herunder klimakrisen. Ved å ta utgangspunkt i spesifikke arter vil vi konkretisere disse store temaene slik at målgruppen kan lære gjennom håndgripelige eksempler. Vi vil kommunisere temaet gjennom fortellinger om arter som er oppkalt etter?huldra. Dette er sjeldne og truede arter med særegne trekk som gjør dem velegnet for formidling til barn. Huldreartenes mystiske egenskaper gir oss anledning til å skape spennende fortellinger i en innpakning som appellerer til barn og unge. I prosjektet samarbeider vi med organisasjonen Miljøagentene som har over 11 000 medlemmer. Gjennom deres kanaler vil vi formidle populærvitenskapelig og forskningsbasert kunnskap (medlemsbladet Miljøagentrapporten, digitale historiefortellinger på nettsidene og filmer på Miljøagentenes Youtube-kanal). Dette er en nyskapende måte å lære barn om natur og naturmangfold på, og gir oss mulighet til å knytte sammen artsmangfold med naturgoder som klimaregulering. Arter utryddes nemlig i et svært høyt tempo verden over, og hovedårsaken er arealbruksendringer. Vi må stanse tap av naturmangfold og restaurere degraderte økosystemer for å sikre fremtidige generasjoner. Også norsk natur er i stor endring, og dette bør i langt større grad kommuniseres også til barn. Gradvise endringer i naturen er ikke alltid lett å fange opp, og hva vi oppfatter som intakt kan endre seg over tid. Det kan føre til at vi i økende grad aksepterer degradert natur som «det vanlige» - et fenomen som kalles «endringsblindhet». Ved å introdusere barn for et rikt naturmangfold kan vi bidra til å øke deres kunnskap om den egentlige referansetilstanden til natur og endringene som skjer rundt dem.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima