Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

Awarded: NOK 0.47 mill.

The guest exhibition "Operation Air: Climate research in the Arctic and Antarctic" was in the Climate House at the Museum of Natural History at Tøyen in Oslo from 14 February 2022 to 6 February 2023. In the exhibition, the public got to know how scientists and engineers from NILU monitor the drivers of climate change. As backdrop, we used the climate and environmental monitoring taking place in the most extreme parts of the world: At the Zeppelin Observatory on Svalbard in the Arctic and the Trollhaugen Observatory in Queen Maud Land in Antarctica. The story we told is about how scientists work to provide the factual basis for what we know about the climate change happening in the world today. But the scientists in this story do not (just) work in a laboratory. They also perform a lot of practical tasks, traveling to the far north and south, collecting various types of climate data in unique natural areas.

Utstillingen skulle bidra til at målgruppen - unge mellom 14 og 18 år - får økt forståelse for hvordan datagrunnlaget for klimaforskningen de presenteres for i lærebøker og via media hentes inn. De skulle også få innsikt i hvorfor denne datainnsamlingen er viktig, hvordan klimadata kvalitetskontrolleres, og at klimadata fra Norge er åpne og deles med forskere over hele verden. I løpet av 2022, som utgjør hovedperioden gjesteutstillingen har stått, har Klimahuset hatt ca. 67200 besøkende, av dem 7400 elever.

Utstillingen «Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis» skal vise hvordan forskere og ingeniører overvåker pådriverne til klimaendringene. Vi har valgt klima- og miljøovervåkningen som foregår på verdens ytterpunkter som bakteppe: Zeppelinobservatoriet på Svalbard i Arktis og Trollhaugenobservatoriet i Dronning Maud land i Antarktis. Historien vi vil fortelle handler om hvordan forskere jobber for å fremskaffe faktagrunnlaget for det vi vet om klimaendringene som skjer i verden i dag. Men forskerne i denne historien er ikke (bare) inne på et laboratorium. De jobber også ganske praktisk, reiser til det ytterste nord og sør, og samler inn ulike typer klimadata i helt unike naturområder. Utstillingen skal bidra til at målgruppen får økt forståelse for hvordan datagrunnlaget for klimaforskningen de presenteres for i lærebøker og via media hentes inn. De skal også få innsikt i hvorfor denne datainnsamlingen er viktig, hvordan klimadata kvalitetskontrolleres, og at klimadata fra Norge deles med forskere over hele verden.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima