Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lærernes profesjonelle undervisningspraksiser og elevenes læringserfaringer i heldagsskolen.

Alternative title: Teaching quality

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

328950

Project Period:

2021 - 2025

Location:

The doctoral project aims to explore teachers 'professional teaching practice, and students' learning experiences within the full-time school as a pedagogical and organizational context, and with the new National curriculum as a pedagogical framework. The aim is to identify and explore various aspects of the concept of teaching quality that are particularly distinct in the relevant context. Different theoretical framework and content approaches can describe teaching quality. The concept is theoretically associated to pedagogical professionalism, which reflects the school's overall context. Dale (1999) emphasizes this by claiming that students' learning experiences are a criterion for quality in the educators' professional practice. Professional teaching practice can be described as a reflective process where the teachers' ability for professionalism is reflected and where professional learning systems are developed with the student's learning as the centering point. The National Curriculum describe the pupils' learning as both academic and social learning. The school shall contribute to develop the student's action competence and ability to participate in democratic processes in school and society as actors. This thinking is reflected, among other things, in the new National curriculums competence and in-depth learning perspective, and democracy and citizenship as an interdisciplinary theme. The introduction of full-time school for 1.-4. Grade in one of Haugesund municipality`s primary schools is the research context for this doctoral project. The project with full-time school are planning for extended teaching time and longer teaching sessions, to contribute to specialization and in-depth learning. This will have implications for the teachers' teaching practice and the students' learning experiences, and will thus be able to shed light on the key factors that will be investigated in the project.

Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske lærernes profesjonelle undervisningspraksiser og elevenes læringserfaringer i lys av begrepet undervisningskvalitet. Kontekst for forskningen er et prosjekt med heldagsskole på 1.-4. trinn ved en middels stor barneskole i Haugesund skoleårene 21/22 og 22/23. Målet for forskningen er å identifisere og utforske ulike aspekt ved begrepet undervisningskvalitet gjennom ulike metodiske tilnærminger i prosjektperioden for heldagsskolen. Heldagsskolen har som mål å realisere de faglige intensjonene i Haugesund kommunes strategiplan for skole. Rent praktisk er det lagt opp til at heldagsskolen ved å gi rom for utvidet undervisningstid og lengre undervisningsøkter skal bidra til fordypning og dybdelæring i de ulike fag. Dette vil ha implikasjoner for lærernes undervisningspraksis og elevenes læringserfaringer, og vil i doktorgradsprosjektet undersøkes i lys av begrepet undervisningskvalitet. I koblingen mellom heldagsskole prosjektet og doktorgradsprosjektet vil en sentral faktor være å ha et tett samarbeid hvor forskeren er tett på den pedagogiske praksisen, både på klasseromsnivå og i ledergruppens arbeid. Heldagsskole prosjektet og doktorgradsprosjektet vil gjensidig kunne bidra til utvikling av kunnskap om skolen og slikt sett ha nytte av hverandre. Prosjektet med heldagsskole og doktorgradsprosjektet er forankret både politisk og administrativt i Haugesund kommune. Begge prosjektene vil kunne belyse viktige sider av den pedagogiske praksisen og kunne gi nye perspektiver som er viktige i den videre utviklingen av grunnskoleområdet i Haugesund.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune