Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Formidling om skjøtsel av areal for pollinerende insekter.

Awarded: NOK 99,843

Project Number:

329262

Project Period:

2021 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

Som en forlengelse av Kantsoneprosjektet ønsker La Humla Suse å arrangere et åpent fagseminar i form av et webinar hvor formålet er formidling om skjøtsel av areal for pollinerende insekter. I tillegg ønsker vi å utarbeide en generell veileder med skjøtselsråd som skal gjøres digitalt tilgjengelig (samt noen tykte eksemplarer). Storskala tap av arter og biotoper er vår tids største miljøutfordring. Tapet av naturmangfold har mange årsaker, men hoveddriverne er arealendringer, gjengroing, klimaendringer og et mer intensivt landbruk. Jordbruket står for det største innhugget i opprinnelig natur. Dette har medført direkte tap av naturlige leveområder for mange insekter. Det finnes imidlertid skjøtselstiltak som kan iverksettes, på blant annet norske gårder, som sikrer blomsterrike korridorer i landbrukslandskapet. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å dele erfaringer opparbeidet av gårdbrukere slik at de og andre fagpersoner kan inspirere til gårdsdrift som ivaretar lokal flora og pollinerende insektarter. Det var et stort spenn blant bøndene som deltok i Kantsoneprosjektet - alt fra konvensjonelle gårdbrukere til regenerativ jordbrukspraksis. Noen av bøndene hadde beitedyr, mens andre skjøtet arealene med ljå, og noen benyttet beitepusser med bevegelig arm. Gjennom prosjektet har vi derfor fått en stor bredde i erfaringen, noe som gjør at videreformidlingen vil kunne oppleves relevant for det store lag av bønder i Norge. Sentralt i prosjektet har vært å kartlegge effektive tiltak som er tid- og kostnadseffektive, samtidig som det gir god nytteeffekt for insektene. Resultatet er kunnskap om hvordan man kan tilpasse skjøtselen på en måte som ivaretar bestander og artsmangfold av pollinerende insekter.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics