Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktiv skogbruk?

Alternative title: Maintaining key habitats and forest structures for vulnerable biodiversity in managed Eastern Norwegian boreal forests

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

329485

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

The aim for this project is to deepen the understanding of how to utilize forests for wood production and at the same maintaining habitats in the landscape. We will compare forest stands that have been harvested recently by Glommen Mjøsen with similar forest stands that were harvested before the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) was introduced in the 90s. We will aim to draw conclusion about today’s practice, and if needed give advice for further improvement routines and management. Forest ecosystems and related services are spotted as a key elements in sustainable development and the shift towards a circular economy in Norway e.g., the Norwegian government’s climate action plan (Meld. St. 13 (2020–2021)). Enhanced focus on bioeconomy and forestry is not without conflicts and challenges. It is an important premise that we succeed to preserve biodiversity and ecosystems in the transition to a greener economy. To the best of our knowledge, there a few analyses that go beyond the stand level under management in analyses of the environmental considerations taken and the sustainability of the forest management. A better understanding the status of actual management and the owners’ stated reasons for management actions and inactions would aid in unveiling forestry’s total effects on habitats. On the top of that, a more thorough analyses of the extent to which the PEFC’s intentions are met on the system level is critical to point at the directions for improvement for both the forest owners, certificate holders and policymakers.

Dette prosjektet ønsker å utdype forståelsen for hvordan man kan bruke skog til tømmerproduksjon samtidig som man vedlikeholder strukturer i landskapet/habitat som bevarer det biologiske mangfoldet. Vi vil sammenligne skogbestander som nylig er avvirket av Glommen Mjøsen Skog med lignende skogbestander som ble avvirket før Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ble introdusert på 90 -tallet. Vi vil forsøke å trekke en konklusjon om dagens praksis, og om nødvendig gi råd for forbedring av rutiner og forvaltning. Skogsøkosystemer og relaterte økosystemtjenester er pekt på som et sentralt element i bærekraftig utvikling og skiftet mot en sirkulær økonomi i Norge, jf. den norske regjeringens klimahandlingsplan (Meld. St. 13 (2020–2021)). Økt fokus på bioøkonomi og skogbruk er ikke uten konflikt eller utfordringer. Det er en viktig forutsetning at vi lykkes med å bevare biologisk mangfold og økosystemer i overgangen til en grønnere økonomi. Det pågår en diskusjon om effekten av miljøtiltakene som gjennomføres i skogbruket i dag, og om de fanger og bevarer biologisk mangfold og økosystemtjenester tilstrekkelig. Imidlertid hevdes det at ikke-offentlig markedsstyrt overvåkning, i likhet med PEFC, er grunnleggende for den generelle legitimiteten til miljøpolitikken i skogbrukssektoren. Så vidt vi vet, er det kun noen få studier som går utover bestand-nivået i analyser av miljøhensyn og bærekraft i skogforvaltningen. En bedre forståelse av faktisk forvaltningsstatus og skogeiers oppgitte årsaker til forvaltningstiltak og handlinger vil bidra til med å avdekke skogbrukets totale effekter på variasjonen i habitater. I tillegg vil vi gjennomføre en mer grundig analyse av i hvilken grad intensjonene i PEFC oppfylles på systemnivå. Det er kritisk for å kunne peke på forbedringer for både skogeierne, sertifikatinnehavere og beslutningstakere. Resultatet av studien vil være tre vitenskapelige artikler.

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd