Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Leverandørkonferanse for fornybar og resirkulert plast

Awarded: NOK 49,999

Leverandørkonferansen for fossil plast arrangeres av ZERO, Statsbygg og Future Built, med økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond. For å oppnå hovedmålet og delmålene for arrangementet samler vi leverandører og byggherrer til en felles konferanse rundt temaet. Med denne leverandørkonferansen ønsker vi å vise frem leverandørenes løsninger for offentlige aktører, og la de offentlige aktørene fortelle hvilke krav de har. Vi ønsker med denne konferansen å kickstarte markedet for å ta i bruk resirkulert og fornybar plast i offentlige anskaffelser. Arrangementet er ment for å raskere sette i gang markedet. Økt etterspørsel etter resirkulert og fornybart råstoff er selve motoren for å øke sirkulariteten av plast.

Activity:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljø og naturmangfoldAnvendt forskningPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerSkog og trebrukBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBransjer og næringerLandbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimaLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Klima, polar og miljøBransjer og næringerLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensDelportefølje Sirkulær økonomiBioøkonomiSirkulær økonomiBioteknologiLandbruksbioteknologiLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektor