Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Leverandørkonferanse for fornybar og resirkulert plast

Awarded: NOK 49,999

Leverandørkonferansen for fossil plast arrangeres av ZERO, Statsbygg og Future Built, med økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond. For å oppnå hovedmålet og delmålene for arrangementet samler vi leverandører og byggherrer til en felles konferanse rundt temaet. Med denne leverandørkonferansen ønsker vi å vise frem leverandørenes løsninger for offentlige aktører, og la de offentlige aktørene fortelle hvilke krav de har. Vi ønsker med denne konferansen å kickstarte markedet for å ta i bruk resirkulert og fornybar plast i offentlige anskaffelser. Arrangementet er ment for å raskere sette i gang markedet. Økt etterspørsel etter resirkulert og fornybart råstoff er selve motoren for å øke sirkulariteten av plast.

Activity:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Thematic Areas and Topics

Portefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøBioøkonomiLavutslippDelportefølje Sirkulær økonomiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiMiljø og naturmangfoldBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Klima- og polarforskningBioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKlimaFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFNs BærekraftsmålBioteknologiLandbruksbioteknologiBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Klima, polar og miljøAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Energi, transport og lavutslippFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerLandbrukLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerSkog og trebrukSirkulær økonomi