Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Financial support for open access at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 2020

Alternative title: Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2020

Awarded: NOK 0.25 mill.

Open Access, the full and immediate access to scientific research publications, is an increasingly important area of focus for many research institution. At the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), researchers are encouraged to publish their research in journals that ensure anyone - regardless of location or economic status - can read the publication. The NMBU publishing fund offers financial support for researchers at our university, making open access publication an option even for those not backed by extensively funded projects.

NMBU har videreført sitt publiseringsfond, NMBU Publikasjonsfond, for Open Access i 2020 med til sammen 876.070,- kroner. For regnskapsåret 2019 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 281000,- kroner som ble lagt til en egenfinansiering på 595.070,-. I 2020 kom det inn til sammen 50 søknader. Alle ble innvilget. NMBU har i stor grad hatt de samme retningslinjene for tildeling som tidligere år. For 2020 ble maks støtte per publikasjon økt fra 15.000 til 25.000 NOK. For å få støtte til åpen publisering må følgende kriterier være oppfylt: 1. Publikasjonen må være i et rent Open Access tidsskrift. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). 3. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU, og må ha oppgitt NMBU som adresse i publikasjonen. 4. Maks støtte per publikasjon er 25.000 kroner. 5.Publikasjonen må rapporteres som vitenskapelig publikasjon i Cristin. Det er kun fagfellevurderte artikler i gull åpne vitenskapelige tidsskrifter som får støtte. Regnskapsåret 2020 så en liten oppgang i antall søknader sammenlignet med året før. Mulig åpnet pandemien opp for at flere fikk tid til å ferdigstille artikler. Det antas likevel at mange som ellers ville søkt fondet, nå benytter seg av de ulike les-og-publiser-avtalene NMBU tar del i. Forskerne begrunner sine søknader til fondet med at: *prosjektfinansieringen ikke støtter publiseringen *forfatterne av artikkelen er en PhD kandidat med interne midler fra NMBU som ikke dekker publiseringskostnadene *publisering skjer etter prosjektslutt og det er ikke midler igjen til publisering. Intern informasjon og opplæring av vitenskapelige ansatt og administrativt personale på fakultetene har hatt høy prioritet også i 2020, da i hovedsak med bruk av digitale platformer for formidling.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang