Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom

Alternative title: YoungCoping -digital mental health interventions for adolscents

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Number:

331794

Application Type:

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

Mental health disorders are the main cause of burden of disease in the western world. Mental health disorders often has its debut early in life compared to other diseases, with a mean age of onset at 14 years. In the research- and innovation project YoungCoping -digital mental health interventions for adolscents (UngMeistring) we will increase access to evidence-based mental health disorders for adolscents between 13 and eighteen years old through the development, evaluation and use of eight digital intervention programs for depression; eating disorders; anxiety; ADHD. The programs will be asynchronous and will include gamified elements. The digital programs will be developed as pure self-help programs and as guided programs in order to reach adolscents in the general public, in primary and secondary care. Parental and/or teacher involvement will be included in line with the needs of the target groups. The research in the UngMeistring project will include state- of the art research on clinical efficacy, including positive and negative results, and cost-effectiveness. The project is based on systematic og evidence-based user involvement as well as collaboration between users, healthservices, researchers and the health industry.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden. Psykiske lidelser oppstår tidlig i livet sammenlignet med andre sykdommer, med en gjennomsnittlig debut rundt 14 år. "UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom» vil øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år. Innovasjonen inkluderer utvikling, evaluering og bruk av åtte kunnskapsbaserte digitale nett- og spillbaserte program. Programmene er asynkrone, inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling). Målgruppene i UngMeistring er aldersdelt i tråd med prevalens, sykdomsdebut, helselovgivning og eksisterende regelverk for påloggingsalternativer for aldersgruppene 13-15 (angst og ADHD) og 16-18 år (depresjon og spiseforstyrrelse). Foreldre- og lærer-involvering vil tilpasses målgruppens behov og lovgivning. Målet med UngMeistring er å 1) øke tilgangen psykiske helsetjenester ved at vi behandler tre ganger så mange med samme terapeut-ressurs; 2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester ved å integrere helsetjenesteutvikling og forskning; 3) øke brukerinvolvering med systematisk samarbeid med ungdom, helsepersonell og foresatte; 4) øke utnyttelsen av ressursene gjennom tids- og stedsuavhengig dialog med helsepersonell; 5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er; 6) øke fleksibilitet for brukerne med tids- og stedsuavhengige helsetjenester og redusert reisetid; og 7) øke verdiskaping i helsenæringen; 8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene; 9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning; 10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon