Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial teknologi.

Alternative title: SoTEC: Independent ageing with social technology.

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

331810

Application Type:

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Loneliness and lack of social contact is a barrier to the goal of ageing in place (at home). Nevertheless, senior care is characterised by a medical paradigm where physical health measures are in focus, and social needs often end up as a "blind spot". Although social contact and social technology intially had a high priority in the Norwegian National Welfare Technology Program, these technologies have barely been implemented. One important reason for this lack of implementation is that the Norwegian Directorate of Health redefined social technology as "security-creating technology", although they did not make this redefinition until after the welfare technology programme's phase of piloting "security-creating technology" had ended. Consequently, the national investment in social technology was completed even before it was allowed to begin, and is an overlooked technology area with an untapped potential in senior care. Social technology has also been difficult to reconcile with the sector's focus on “profit realization” (i.e., on the effects of measures as a function of time and money saved). The connection between social isolation, quality of life and health status is complex, and the economic benefits of measures do not necessarily appear in the budgets of those who pay for the measure. Municipal employees with responsibility for welfare technology say that social technology has been difficult to promote to political and administrative leaderships. There is a need for studies that can prove the (economic) benefits of social technology in senior care. In this project, No Isolation, OsloMet, Solfjellshøgda health center and the districts Østensjø, St. Hanshaugen and Nordstrand will: a) Develop services with social technology, where the technology, health professionals and relatives together will ensure independent ageing; and b) investigate whether services with social technology contribute to seniors being able to age at home instead of moving to care facilities.

Ensomhet og manglende sosial kontakt er en barriere mot målet om at eldre skal bo hjemme lengst mulig. Sosiale behov er viktig for livskvalitet blant hjemmeboende eldre, og det som skiller «institusjonsflyttere» fra dem som blir boende hjemme er manglende sosial kontakt, uro, engstelse og ensomhet. Samtidig er eldreomsorgen preget av et medisinsk paradigme der helsetiltak er i fokus, og sosiale behov ofte ender opp som en “blind flekk”. Selv om behovet for sosial kontakt er anerkjent som ett av fire i satsingen på velferdsteknologi, og sosial teknologi i begynnelsen hadde høy prioritet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, har slik teknologi i liten grad vært tatt i bruk. Én viktig grunn er at Helsedirektoratet omdefinerte sosial teknologi som “trygghetsskapende teknologi” – men ikke før etter at velferdsteknologiprogrammets fase med pilotering av nettopp trygghetsskapende teknologi var avsluttet. Den nasjonale satsingen på sosial teknologi ble avsluttet før den fikk begynne og er en oversett teknologi med et uforløst potensiale i eldreomsorgen. Sosial teknologi har også vært vanskelig å forene med sektorens fokus på “gevinstrealisering”, altså på effekter av tiltak oppgitt i tid og penger spart. Sammenhengen mellom sosial isolasjon, livskvalitet og helsetilstand er kompleks, og effektene av tiltak dukker ikke nødvendigvis opp i budsjettene til dem som betaler for tiltaket. Kommuneansatte med ansvar for velferdsteknologi, og bedrifter som jobber med sosial teknologi, forteller at sosial teknologi har vært vanskelige å fremme for politisk og administrativ ledelse. Det er et behov for studier som kan sannsynliggjøre gevinster av sosial teknologi i eldreomsorgen. I dette prosjektet skal partnerne: a) Utvikle tjenester med sosial teknologi, hvor teknologien, helsepersonell og pårørende sammen skal sørge for at eldre kan og vil bli boende lengre i eget hjem; og b) Undersøke om tjenester med sosial teknologi faktisk bidrar til at flere blir boende lengre i eget hjem.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon