Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjeden

Alternative title: FISH 4.0- Industrialization of the marine value chain

Awarded: NOK 28.0 mill.

FISH 4.0 aims at value creation and conversion of marine and maritime industries i Møre og Romsdal through cross-sectorial collaboration, knowledge development and capacity building. The Norwegian fishing fleet are facing both national and international demands and expectations for future growth and sustainable development in line with the industrial green shift. To achieve this, new knowledge and technology is required in order to develop new automated systems for handling large quantities of raw materials, and at the same time enhancing quality. Møreforsking is project owner and will collaborate with NTNU's Department of Ocean Operations and Civil Engineering, Møre and Romsdal County administration, and a selection of main actors of the marine value chain; Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Teknotherm, Skipsteknisk as well as the group «Norwegian Frozen at Sea». Further, the clusters NCE iKuben, NCE Blue Legasea and GCE Blue Maritime Cluster are important partners that ensure interdisciplinary and cross-sectoral collaboration of the project. The project implements Industry 4.0, a term for the fourth industrial revolution where integration, digitalization and flow of goods (lean) are key concepts. FISH 4.0 focuses on the interaction between biological and technological knowledge in order to improve production and processes through use of automation and sensor technology. There are four areas of focus and the overall idea is to facilitate and increase the interaction between industry and R&D. Through close collaboration between industry, educational and research organizations one aims at developing and connecting relevant capacity and competence, and thus facilitate increased competitiveness in both business and academia. FISH 4.0 will accelerate the conversion of the fishing fleet and relevant value chains through digitalization and technological innovations.

FISK 4.0 skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette fordrer ny kunnskap innen utvikling av nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet. Prosjektet implementerer Industri 4.0, en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt (lean) er sentrale begrep. Det er et sterkt fokus mot samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produkter og prosesser kan kobles mot automatikk og sensorteknologi, en nødvendighet i en tid med rask teknologiutvikling. Prosjektet er sterkt forankret i Møre og Romsdal sin fylkesstrategi for forskning og innovasjon. Prosjektet har fire innsatsområder der overordnet ide er å legge til rette for SAMHANDLING(i) mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse. Forskningsmiljøene vil være brobyggere, som kobler relevant kapasitet og kompetanse, og dermed legge til rette for økt konkurransekraft både i næringsliv og akademia. Klyngene som deltar i prosjektet, vil være spesielt viktige som retningsgivere og arenabyggere. De representerer et stort nettverk av bedrifter i ulike sektorer som gjennom felles aktiviteter vil skape grunnlag for tverrsektoriell innovasjon. FISK 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng og vil bidra til å akselerere omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder. Dette skal realiseres gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger i FABRIKKEN (ii) og kartlegging hvordan fabrikkløsningen påvirker konstruksjon av BÅTEN(iii) og KVALITETEN (iv) på råstoffet. Samarbeidspartnere er NTNU-IHB, Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Teknotherm, Skipsteknisk, Norwegian Frozen at Sea samt de tre klyngene NCE Blue Legasea, NCE Ikuben og GCE Blue Maritime.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene