Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler

Alternative title: DIGG-MIN-SKOLE - Transforming interactions between digital technologies and people for sustainable indoor climate in schools

Awarded: NOK 7.0 mill.

The vision of DIGG-MIN-SKOLE is to exploit new technologies to ensure an indoor climate that is promoting health, well-being, learning abilities and productivity for both pupils and employees in Norwegian schools. These activities shall result in a cost-effective administration of school buildings. DIGG-MIN-SKOLE will exploit the large investments into technical facilities in school buildings by combining data from these facilities with data about user experiences. We will develop tools that increase user involvement in indoor climate in schools, improve workflows, increase knowledge about HSE and internal control work and improve management of technical systems for optimal indoor climate. In order to reach these goals, we will combine data from the participating schools’ sensor systems for indoor climate with data about user experience. By applying machine learning methods, we will investigate the connection between these data and identify situations that trigger action at school / classroom level. Employees and pupils will be involved in the design of different tools to ensure that the results are useful for implementation in the schools’ daily routines. The final result will be a technical specification and demonstration of a user-oriented administrative system in the participating schools which will serve as a basis for options for upscaling of the project results.

Godt inneklima på skolen er viktig for helse og trivsel hos elever og ansatte, og har vesentlig påvirkning på elevenes læringsutbytte. Godt vedlikehold av bygg og drift av de tekniske anleggene er viktig for å få et godt inneklima, men i tillegg er det avgjørende at ansatte og elever bruker skolebyggene riktig og involveres i praktisk inneklimaarbeid på skolenivå. Dette krever at ansatte og elever er bevisst på og har kunnskap om hvordan deres adferd påvirker inneklima, samt hvordan den enkelte kan bidra for å ivareta et så godt inneklima på skolen som mulig. Data fra inneklimasensorer, kombinert med informasjon om hvordan ansatte og elever opplever inneklima og relaterte helseplager, kan gi nye muligheter for både å identifisere inneklimaproblemer, finne årsak og identifisere riktige tiltak, og til å lage nye verktøy som engasjerer og involverer brukerne av skolebyggene. Dagens skoler er utstyrt i stor grad med sensorsystemer for inneklima, men det finnes ingen verktøy for å samle inn data om brukeropplevelser. Data fra integrerte sensorer er i liten grad tilgjengelig for skolen. Informasjon om sammenhenger mellom sensordata og opplevelser mangler i dag. DIGG-MIN-SKOLE skal kombinere data fra sensorer som er en integrert del av skolens tekniske anlegg og/eller enkeltstående inneklimasensorer med egen-innhentede data knyttet til brukeropplevelse. Dataene skal benyttes til å utvikle en maskinlæringsmodell som kan anslå sannsynligheten for at brukerne vil oppleve nedsatt trivsel/helseplager, hvilke faktorer i inneklimaet som mest sannsynlig er årsaken til helseplagene (temperatur, lysforhold, støy, CO2 m.m) og identifisere målrettede avbøtende tiltak på skole/klasseromsnivå. Enhetsledere, ansatte og elever skal medvirke til utformingen av (del)verktøy slik at resultatene fra maskinlæringsmodellen blir egnet for bruk i skolens hverdag. Sluttresultatet blir en teknisk spesifikasjon og demonstrasjon av et bruker-orientert forvaltningssystem (BOF) på flere skoler.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon