Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Smartere kjemikaliebruk på rullebaner

Alternative title: Smart use of chemicals on runways

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

331857

Application Type:

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

At airports with winter conditions, runways are kept free of ice and snow with the use of runway sweepers and the application of de-icing chemicals. Chemicals helps to prevent ice formation or to remove snow and ice present, ensuring that there is sufficient friction for aircraft during landing, take-off and taxing. Winter runway operation with chemicals is therefore essential to operate Norwegian airports in a safe and efficient manner. At the same time, the use of chemicals entails significant costs for airport operators, in addition to environmental consequences in the form of direct emissions and emissions of greenhouse gases. In the project "Smart use of chemicals on runways", Avinor will develop a decision support system for chemical application on runways. The aim is to make it easier for ground personnel to apply chemicals at the right time and with the correct application rate. The system will therefore contribute to a more optimal use of runway de-icing chemicals. The project will develop a decision support module that consists of prediction models for how long chemicals remain on the runway, and the development of runway temperature. Through a pilot, the module will be integrated into the current decision support system for winter operations. The system shall be used by ground personnel responsible for carrying out winter operations at airports and shall support decisions regarding time and rate for chemical application to prevent slippery runways. This is a collaborative projekt between Avinor, SINTEF, the Norwegian Meteorological Institute and NTNU.

Vinterdrift med kjemikalier er essensielt for å kunne operere norske lufthavner på en trygg og effektiv måte. Samtidig medfører kjemikaliebruken betydelige kostnader for lufthavnoperatører og miljøkonsekvenser i form av direkte utslipp og klimagassutslipp. Nytt internasjonalt regelverk reduserer handlingsrommet for vinterdrift på flyplasser kraftig. Som konsekvens blir flere flyplasser nødt til å bruke vesentlig mer kjemikalier for å holde rullebaner åpne. Prosjektet skal utvikle og pilotere en ny beslutningsstøttemodul for bærekraftig bruk av kjemikalier på rullebaner. Modulen består av prediksjonsmodeller for hvor lenge kjemikalier blir liggende på rullebanen, og hvordan rullebanetemperaturen utvikler seg. Gjennom en pilot skal modulen integreres i dagens beslutningsstøttesystem for vinterdrift og banerapportering. Systemet skal benyttes av bakkepersonell som har ansvaret for og gjennomfører vinterdrift ved lufthavner og skal støtte beslutninger om når og hvor mye kjemikalie som bør legges ut for å hindre glatt rullebane. Prosjektet har som mål utvikle og evaluere kvaliteten på prognosemodeller for temperatur og mengde kjemikalie på rullebanen. Det skal utvikles kunnskap om de fysiske prosesser som kontrollerer temperatur og mengde kjemikalier på rullebanen. Dette er nødvendig for å kunne utvikle prognosemodeller og en pilot av beslutningsstøttesystemet. Det handler blant annet om å utvikle kunnskap og modeller for hvordan flybevegelser, flymotorer, flyplassweepere, egenskaper ved flyplassdekke og meteorologiske parametere påvirker utvikling av temperatur og mengde kjemikalie på rullebanen. Metodisk vil prosjektet bygge eksisterendekunnskap og modellutvikling innen veiområdet og samle inn fullskala feltdata som gir empirisk grunnlag for å utvikle og kalibrere modellene. Kunden til tjenesten vil i første omgang være Avinor sine 44 flyplasser, men som en del av implementeringsplanen vil salg eller lisensiering av beslutningsstøttesystemet bli vurdert.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025