Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling

Alternative title: INDIGO - Strengthened regional innovation system for the green transition

Awarded: NOK 28.0 mill.

INDIGO - Strengthened regional industrial innovation system for the green transition - shall contribute to the development of a strong regional innovation system where innovation and the green transition is pushed forward by new and existing firms and research institutions. The project has a partnership consisting of Nord University (project owner and leader), SINTEF Helgeland, Nordland Research Institute, Rana Gruber, Nexans Norway, Alcoa Norway, Mo Industripark AS and Kunnskapsparken Helgeland. The project operates in Nordland County and was formally established on February 1st 2022. In order to contribute to interdisciplinarity and partnership collaboration across the three work packages, four operative and thematic working groups are established; 1) education, 2) R&D infrastructure, 3) strategy and 4) research. The working groups are led by one designated person, they shall include personnel from each partner, and it must be well coordinated with work package leaders. All working groups have had startup meetings in 2022, and activities are underway. The decision to establish interdisciplinary working groups was made through early meetings between project leader and work package leaders. A steering committee is established, consisting of one representative from each partner in addition to one representative from Nordland County Municipality and one observer from the Norwegian Research Council. Steering committee meetings are held semiannually, in January and August. The project leader has established a set of instructions/manuals for the project’s key personnel, such as work package and working group leaders, and for dissemination/publishing and data collection. The project has been presented at several public arenas, and in 2023 we launched a project website (www.indigoweb.no).

INDIGO skal øke evnen for grønn innovasjon og omstilling og utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland (heretter industri). Gitt Helgelands sentrale rolle innen disse industriene, er regionen sentral for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner og Nordland Fylkeskommunes strategi for smart spesialisering (S3). Imidlertid mangler det regionale innovasjonssystemet på Helgeland tilstrekkelig tilgang til udanning og FoU, noe INDIGO skal løse gjennom å bygge et sterkt regionalt innovasjonssystem der grønn innovasjon og omstilling drives fram av nye og etablerte bedrifter og FoU- og utdanningsinstitusjoner i regionen. EU, og den internasjonale energiindustriens nye strategi for grønn vekst og null netto utslipp i 2050 vil innebære internasjonale reguleringer der et lavt CO2-avtrykk vil gi fremtidige konkurransefortrinn på det internasjonale markedet innenfor energibærere, transport og metaller. Dette skaper en gunstig situasjon for industriregionen Helgeland, som har særlig potensial for grønn vekst gjennom tilgang til naturressurser, grønn energi, høy erfaringsbasert kompetanse og produktivitet. Det siste tiåret har private investeringer for innovasjon i Nord-Norge vokst raskere enn landsgjennomsnittet. Nordland Fylkeskommunes S3 strategi og SIVA har vært med på denne utviklingen, blant annet gjennom etableringen av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT). For å møte disse mulighetene er INDIGO etablert av industriaktører, Kunnskapsparken Helgeland, ACT, og forskningspartnerne; Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord universitet, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning, med mål om: Å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland, samt bygge på etablerte innovasjonsarenaer som ACT, og utvikle relasjoner for framtidig kunnskapsutvikling.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene