Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CandRAS Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg

Alternative title: Education and competence building for land based salmon production in recirculating aquaculture systems

Awarded: NOK 28.0 mill.

The CandRAS project will contribute to value creation and adaptability of the industry by strengthening the regional capacity for relevant research and education. The project is focusing on the aquaculture industry, in particular smolt production, which has implemented new production technology towards more water saving systems based on recirculation of water (RAS). Troms and Finnmark is already producing considerable volumes of salmon in sea cage based farms, and is close to meet the demand for smolt within the region. The production is anticipated to continue to increase in the region, leading to an increase in demand for regionally produced smolts that need to be met by an increase in production capacity. In addition to production of smolt, there is also an interest to prolong the production period on land, post smolt production, and may also involve production of salmon to harvest in the future. The change in technology from flow through to RAS opens new possibilities, but the industry players are constantly experiencing new challenges related to the operation, welfare and quality of fish in the new production systems. Hence, the technological leap results in significantly increased need for knowledge and expertise. This project aims to increase competence in fish biology, how it interacts with and is challenged by production in closed facilities with recycling technology. This will be achieved with closer cooperation and collaboration between research and educational institutes and industry actors. The project will contribute to increasing the capacity for, and ensuring the relevance of, education and research in RAS biology in Troms and Finnmark, including education at various levels; continuing education for industry actors, high schools with aquaculture programs, as well as the development of a new disciplinary study program in RAS biology at UiT

Havbruksnæringen i Norge er i ferd med å gjennomføre en omstilling av settefiskproduksjonen fra tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg til gjenbruk av vannet ved å ta i bruk lukkede resirkuleringsanlegg (RAS). Målsettingen med prosjektet er å utvikle kunnskap og bygge kapasitet og forskningskompetanse for verdiskaping og omstilling/nyskaping i havbruksnæringen og tilknyttet arbeidsliv med særlig vekt på Nord-Norge. CandRAS prosjektet vil bidra til å styrke samarbeid mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet ettersom FoU aktiviteter og undervisningstilbud tilpasses næringens kort- og langsiktige behov. Per i dag finnes ikke spesifikke kurs eller studieprogrammer for RAS biologi i Nord-Norge, og utvikling av kursmateriell, EVU kurs, og utdanningsprogrammer på videregående og universitetsnivå blir sentrale deler av prosjektet. Dette vil bidra til å øke næringsrelevant utdanningskapasitet og forsker-kompetanse i regionen. En post doc stilling planlegges i tidlig fase av prosjektet for å komme raskt i gang med forskningsoppgavene, Post doc stillingen vil være tilknyttet institutt for kjemi ved UiT og ha fokus på interaksjoner mellom fisk, system og vannkvalitet. Dette arbeidet vil gi grunnlag for å utarbeide en problemstilling for en stipendiatstilling, finansiert av prosjektet. UiT vil finansiere to universitetsstipendiatstillinger som skal jobbe med næringsrelevante problemstillinger, der driftskostnadene dekkes fra prosjektet. Det er også planlagt, og søkt midler for, en nærings-PhD som også vil bli tilknyttet prosjektet. Prosjektet vil videre styrke fagmiljøene innen havbruk med RAS kompetanse og bidra til utvikling av kompetanse og kapasitet på analytisk kjemi ved UiT. Prosjektet vil også styrke samarbeidet mellom Universitet og instituttsektoren, både regionalt og internasjonalt.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene