Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CoTecH – Samskapt helseteknologi

Alternative title: CoTecH - Co-created Health Technology

Awarded: NOK 28.0 mill.

The need for healthcare services increases at a higher rate than the availability of health professionals, challenging us to find new solutions. Digital health technology can help solve these challenges. New technological solutions can provide increased safety and empowerment, contributing to ageing in place. Persons with chronic diseases can measure their health status at home and avoid traveling for unnecessary medical check-ups. The health services can collect data to monitor patients, as well as their own service production. Digital technology can improve the collaboration between patient and relatives, GPs, municipal health services and hospitals. This provides better management, efficiency and capacity to handle the growing demand for healthcare services. However, this change does not happen by itself. The technologies must be developed in line with the needs of individuals, patient groups and in the health services, and they must be tested in order to be safe and user-friendly. New work processes and routines must be developed so that the health services can implement the technologies. Training must be provided to patients, relatives and health professionals. The CoTecH project - Co-created health technology - brings vendors and industry, patients, health professionals and leaders in the health services and researchers together in a partnership to co-create digital health technology and services. Researchers contribute with knowledge that can form the basis for the development of technology, services, training and education. CoTecH started in May 2022, and the partnership has so far decided on Telehealth, Health Logistics, Infection Control, Task shifting and Domestic Market Development as areas of priority. These are connected to ongoing national and regional processes and CoTecH will recruit phd- and postdoctor candidates to each area. The goal is to develop digital health technology and health services that can be used in Viken, Vestfold and Telemark counties, nationwide and eventually also internationally.

Helseteknologi har potensiale til å møte fremtidige utfordringer knyttet til flere eldre og multisyke i befolkningen, økt behov for helsetjenester, samtidig som tilgangen på kvalifisert helsepersonell reduseres. Den rivende teknologiske utviklingen kan bidra til sikre, brukervennlige og kostnadseffektive løsninger, under forutsetning av at sentrale aktører samarbeider. CoTecH er et kapasitetsløft for et forsknings- og innovasjonspartnerskap i Viken, Vestfold og Telemark med nasjonal betydning for behovskartlegging, utvikling, testing og implementering av digitale helsetjenester og helseteknologi. Helsenæringen er kompleks, der ulike aktører skal utvikle og levere produkter og tjenester med god kvalitet til rett tid i svært ulike markedssegmenter (f.eks by/land og store/små kommuner), men der ingen har full kontroll på eller ansvar for hele verdikjeden. Helseteknologi og digitale helsetjenester ytes til sårbare bruker- og pasientgrupper, er strengt regulert og stramt finansiert, med høye krav til sikkerhet og kvalitet. Lovverk, direktiver, standarder og finansieringsordninger er i stadig utvikling. Løsninger må derfor utvikles ikke bare forskningsbasert, men også tverrfaglig og tverrsektorielt, med stort fokus på brukermedvirkning. Internasjonal forskning og regional kartlegging viser at forpliktende partnerskap på tvers av næringsliv, offentlig sektor, akademia og brukerorganisasjoner er både ønsket og har potensiale for å styrke felles kunnskapsutvikling, verdiskapning, opparbeidelse av tillit og deling av ressurser. Et stort regionalt partnerskap deltar i prosjektet. Aktivitetene i CoTecH stimulerer til økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap for å styrke verdiskapning og innovasjonskapasitet i helsenæringen og helsetjenestene. I tillegg utvikles Universitetet i Sørøst-Norges kapasitet til å videreutvikle og levere tverrfaglig, forskningsbasert kunnskap i tråd med identifiserte behov.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene