Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Alternative title: Cross-sectorial collaborative consultations as an innovative addition to the standardized care pathway for complex chronic pain conditions

Awarded: NOK 7.0 mill.

The large scope of chronic pain conditions of unknown cause is a major health and societal problem that leads to reduced quality of life and functioning, family problems and loss of ability to work. Patients who are affected lack coordinated care from the various health service providers and other relevant agencies. Many patients experience the lack of cooperation between the verious actors as a great burden. This applies both between the municipal and specialist health services and between the health service, NAV and other relevant bodies. The Ministry of Health and Care Services has recently commissioned the Norwegian Directorate of Health to develop a standardized care pathway specified to chronic pain conditions of unknown cause. Like other standardized care pathways that have been developed, the purpose was to ensure predictability and quality in both assessment and treatent. Research shows that a large majority of these patients will need persistent ailments for many years. Therefore, we believe that the standardized care pathway should be coordinated with and continued in the municipal health service. This project will initiate and evaluate a new standardized care path for patients who have been granted the right to health care at an interdisciplinary pain clinic. In addition to structuring already established processes at the clinics, this innovative idea will include two digital collaborative consultations where the patient, the GP, specialists from the pain clinic and NAV (if applicable) participate. There is however a long way from the establishment of the framework for the standardized care pathway to a successful implementation. Compliance with such a process will trigger various challenges, and it must therefore be tested and adjusted before it is implemented nationally in about five yars.

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og andre relevante instanser. Mange opplever manglende samarbeid mellom de ulike aktørene som en stor belastning; det gjelder både mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og mellom helsevesenet, NAV og andre relevante instanser. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig gitt Helsedirektoratet i oppgave å utvikle et pakkeforløp som er spesifisert til å gjelde for langvarige og sammensatte smertetilstander. Dette pakkeforløpet skulle i utgangspunktet baseres på et tverrfaglig utredningsløp. Som andre pakkeforløp som er utviklet, var hensikten å sikre forutsigbarhet og kvalitet i utredning og behandling. Siden forskning viser at et stort flertall av disse smertepasientene ikke kureres i spesialisthelsetjenesten, men vil ha vedvarende plager i svært mange år, mener vi at dette pakkeforløpet bør samkjøres med og videreføres i kommunehelsetjenesten, og at det på en nyskapende måte bør være tverrsektorielt. Dette prosjektet vil igangsette og teste ut en ny type pakkeforløp for pasienter som har fått tilkjent rett til helsehjelp ved en tverrfaglig smerteklinikk. Innovasjonsideen er at pakkeforløpet, i tillegg til å strukturere disse klinikkens etablerte forløp, skal innbefatte to digitale samhandlings-konsultasjoner der pasient, fastlege, spesialister fra smerteklinikken og NAV (hvis aktuelt) deltar sammen, noen fysisk og noen på video. Men det vil være en lang vei fra fastsettelsen av et rammeverk for pakkeforløpet, som Helsedirektoratet har fått i oppgave å fastsette, til en vellykket gjennomføring. Etterlevelsen av slikt forløp vil utløse ulike, store utfordringer, og det må derfor testes og justeres på en vitenskapelig måte før det iverksettes i hele landet om ca. fem år.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester