Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Alternative title: BIOSIRKEL: Increased innovation capacity and pace for circular bioeconomy at the Norwegian west coast

Awarded: NOK 28.0 mill.

BIOSIRKEL is Western Norway’s arena for competence building on co-creative innovation within circular bioeconomy between the research and education communities, the business sector, the public sector and civil society. This platform will enable new bioeconomic value chains by coupling actors with waste stream and actors that can realise benefits by accessing these streams. This project contributes to development and realisation of greener industries and increasing circularity across blue, green and grey sectors. The project will address how Western Norway shall succeed in the transition to a more sustainable production and utilization, achieve efficient resource utilization, exploitation of sidestreams and by-products for added-value products, production of new feed resources and other products. Key R&D challenges are: 1) to develop co-creative networks and increase cross-sectorial collaboration, 2) to improve resource utilization, 3) to handle economic risk in the transition to a circular economy, 4) to increase knowledge about enabling biotechnologies and scalability, and 5) to develop sustainability assessments tailored to biocircular value chains. Research capacity and competence directed towards these challenges are targeted by BIOSIRKEL by intensifying industry-relevant capacity building in higher education and further education, and also by facilitating access to research infrastructure needed to address the challenges industry are facing during transition and knowledge-based value creation.

BIOSIRKEL vil være en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og utdanning. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene. Gjennom prosjektet vil en utvikle og realisere grønn næringsutvikling og økt sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer på Vestlandet. BIOSIRKEL har næringspartnere med betydelig verdiskapingspotensial, eksportvolum og høyt karbonavtrykk. Det tverrfaglige prosjektet vil videreutvikle næringsrelevant kompetanse, innovasjon og teknologi for å utvikle bærekraftige verdikjeder på tvers av sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan Vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og nye produkter. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til: 1) utvikle nye nettverk og samarbeid på tvers av sektorer 2) øke ressursutnyttelsen 3) håndtering av økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi 4) øke partnernes kunnskap om muliggjørende bioteknologi (avansert bruk av mikrober og enzymer til biokonvertering) og 5) bærekraftanalyser tilpasset sirkulære verdikjeder. Utvikling av forskningskapasitet og kompetanse ivaretas i prosjektet ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskning og nasjonal forskningsinfrastruktur rettes mot problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Thematic Areas and Topics