Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

ImpactWind Sørvest

Alternative title: ImpactWind SouthWest

Awarded: NOK 28.0 mill.

The growing offshore wind sector highlights overlapping interests in use of the marine area. The Norwegian government is therefore setting up a licensing process with pre-qualification before award of areas and then two years of thorough impact assessments before eventual awards of licenses to develop the areas. The impact assessment phase is complex, involving many different disciplines, and may, if poorly executed, be a "show-stopper" delaying the development phase and leading to challenges for investors and industry. To avoid unnecessary delays in the development of offshore wind, this project will provide better access to relevant data, more research-based knowledge, and dissemination of research-based knowledge through seminars and higher education. ImpactWind Sørvest brings together 1 regional research institute, 3 regional universities, 4 business clusters, 2 national industry associations and 7 license applicants in an interdisciplinary capacity boost aimed at the license application processes. Ten specific knowledge gaps have been identified based on dialogue with business clusters, industry associations and relevant industry partners, and the project consortium's professional knowledge: 1) Impacts on the marine environment. 2) Spatial competition. 3) Circular designs. 4) Cost efficiency and optimization of working conditions for personnel. 5) Social acceptance. 6) Employment development. 7) Climate impact on wind resources, micro-climate, and legal issues. 8) Climate consequences for development and operation. 9) Risk and consequences of accidents. 10) Standards for ongoing monitoring of the environment and facilities.

Både i Norge og i utlandet vises det til mulige arealkonflikter ved utbygging av havvind. Norske myndigheter legger derfor opp til en grundig søknadsprosess med prekvalifisering før tildeling av areal og opp til to år med grundige konsekvensutredninger før utbygging av tildelt areal. Høringssvarene til den foreslåtte veilederen for havvind påpeker at en svakt utført konsekvensutredningsfase kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Dette prosjektet samler 1 regionalt forskningsinstitutt, 3 regionale universitet, 4 næringsklynger, 3 nasjonale bransjeforeninger, 9 konsesjonssøkere og 3 leverandørbedrifter i et tverrfaglig kapasitetsløft rettet mot konsesjonssøknadsprosesser. Målet med prosjektet er å muliggjøre raskere utbygging av havvind - i og utenfor Norge - gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap og langsiktig kapasitet for effektive konsesjonssøknadsprosesser. Prosjektet har fire delmål: 1) Utvikle samarbeidsarenaer mellom havvindindustri og akademia; 2) Utvikle databaseløsning for data og utredninger for havvindutbygginger; 3) Utvikle forskningsbasert kunnskap som fyller identifiserte kompetansegap; 4) Nytte etablert industrisamarbeid til å styrke regional høyere utdanning med relevans for havvind. Med bakgrunn i den foreslåtte veilederen for arealtildeling og konsesjonsprosess, prosjektkonsortiets faglige kunnskap og dialog med næringsklynger, bransjeforeninger og aktuelle industripartnere, er det identifisert 10 konkrete kompetansegap som skal adresseres: 1) Virkninger på marint miljø; 2) Arealkonflikter; 3) Sirkulære design; 4) Kostnadseffektivisering og optimalisering av arbeidsforhold for personell; 5) Sosial aksept; 6) Sysselsettingsutvikling; 7) Klimaeffekter på vindressurser, mikroklima og juridiske spørsmål; 8) Klimakonsekvenser for utbygging og drift; 9) Risiko og konsekvenser ved ulykker; 10) Standarder for løpende overvåking av miljø og anlegg.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene