Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Intervallbasert injeksjon av store mengder CO2.

Alternative title: Batch injection of large Volumes of CO2 from ship. (Batch is here defined as the total volume from one ship)

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

332165

Project Period:

2022 - 2023

Location:

Nemo Maritime AS (Nemo) is project owner and applicant for ''Interval-based injection of large amounts of CO2’’. The research project is part of a new concept for development of ship transport of liquid CO2 with direct injection into storage reservoirs on the shelf. The concept is based on experience with oil shuttle tankers. The ships will have modular storage tanks for transport of liquid CO2 connected to a processing unit and pumps for direct injection into storage reservoirs. The concept will make unloading highly efficient with significantly lower costs than CO2 injection based on fixed infrastructure where CO2 is transported by ship to an intermediate storage terminal with a dedicated pipeline to a storage reservoir. Nemo's concept provides significant scalability in capacity and flexibility to use various storage reservoirs without major investments in pipelines, achieving operational regularity similar to pipeline based solutions. When using vessels, the injection will be interval-based in the sense that shiploads are injected and then disconnected until the next load is injected. The reservoir effects will be studied in detail by NORCE. The results are expected to close important knowledge gaps for injection of large volumes of batch injection. The results will be used to design pumps and process equipment on board the ship. The research results will then form the basis for developing a pilot vessel that can be commissioned in the North Sea from 2025. Nemo will establish agreements for disposal with operators of CO2 licenses for storage. Customers will be companies or consortia of companies that need to transport CO2 from shipping facilities to a storage reservoir. Several such facilities are under development and planning in the North Sea region and globally. The research consortium consists of Nemo Maritime AS, Worley Rosenberg AS, Alfa Laval, Framo AS and Brevik Engineering AS with NORCE as a research institution.

Prosjektsammendrag Oljedirektoratet har dokumentert at norsk sokkel egner seg for lagring av store volumer av CO2. I Europa utvikles flere prosjekter for fangst av CO2 samt oppsamlingsterminaler for utskipning av CO2 til lagring i offshore reservoarer. Oppstart er planlagt allerede fra 2024/25, med økende mengder de kommende årene. Mange felter på norsk sokkel har siden 1970-tallet overført olje direkte til skip (shuttletankere), som frakter den til oljeterminaler i Europa med regularitet som gjennom konseptutvikling er økt fra rundt 40% til opp mot 98%. Omsøkt prosjekt omhandler forskning for å avdekke hvilke grep som må tas for å snu denne verdikjeden til transport fra kontinentet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel. Kunnskap om reservoarenes egenskaper for å kunne motta CO2 injeksjon i store volumer og intervaller og hvilke grenseverdier ulike reservoarer har for injeksjonstrykk, volum og temperatur, er avgjørende for vurderingen om hvor effektivt en slik verdikjede kan etableres og oppskaleres. I tillegg representerer CO2 en rekke andre utfordringer for verdikjeden enn råolje, som må avklares før videre utvikling av konseptet. Vi vil i prosjektet utvikle pumpedesign, modulbaserte prosessanlegg egnet for fartøy og relevant brønnkonstruksjon. Omfanget av problemstillinger er komplekse, og en har derfor samlet et bredt konsortium av partnere med ledende kompetanse innenfor hvert sitt område. Prosjektets ambisjon er å få nok kunnskap om disse problemstillingene til å kunne utvikle en første pilot av et skip klar til uttesting innen utgangen av 2025. Virkninger og effekter For å nå forpliktelsene i Paris-avtalen, kommer ikke Norge og Europa utenom karbonfangst- og lagring (CCS). CCS representerer en merkostnad, hvor betalingsviljen vil korrelere tett med avgiftsnivået for CO2. For å begrense fotavtrykket den økonomiske aktiviteten har på klima, er mann derfor avhengig av å utvikle konsept som gjør CCS lønnsomt. Ved gjenbruk og tilpasning av infrastruktur og kompetanse ervervet fra olje og gass, har vi tro på at en reversering av verdikjeden for råolje, vil kunne resultere i kostnad for CCS på under 100 EUR pr tonn CO2, og samtidig gjøre det lønnsomt for verdikjeden. Det regnestykket bygger i hovedsak på at det er mulig å oppnå frakt av CO2 lønnsomt fra kontinentet til reservoar for under 15 EUR pr tonn CO2, og at 15 EUR pr tonn CO2 vil gi rom for lønnsom lagring for eier av brønninfrastruktur. Det bygger igjen på en forutsetning om at kostnad med fanging av CO2 skal komme ned i 70 EUR pr tonn. Spesifikasjonsfelt Prosjektet og dets partnere har ikke søkt øvrige finansieringskilder for prosjektet. Totalenergies har bekreftet at de vil støtte Nemoprosjektet med bruk av egne timer og derfor ikke inngå i konsortiet. Tilleggsfinansiering kan komme inn gjennom ‘’late participants’’.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering