Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Res-AlMA - Recycled Aluminum in Marine Applications

Alternative title: Res-AlMA - Resirkulert Aluminium for Marine Applikasjoner

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Number:

332270

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

In this project, it is desired to develop a new, innovative production process for lightweight and robust components in recycled aluminum for, among others, passenger ships (electric ferries), and the fishing and aquaculture industry. The process assumes "near net-shape" piece casting in recycled metal, which is to be further machined into finished components. Østlandske lettmetall are currently involved in several projects, with new products for the maritime market. Common requirements for a large group of the most current products are mechanical properties and stable geometry with narrow tolerances. Today's production process is based on machining of components from cast block. In addition, quality control is based on product control, and the resulting wreck or acceptance. The whole process is to a certain extent characterized by overconsumption of both input material, energy and time per product. Specifically for cast block as starting material, there is inherent residual stress, which is critical for dimensional stability, and consequently tolerance requirements for a product. Residual stress can also occur in the other process steps. To facilitate the achievement of product requirements, and make the production process more efficient, the following challenges are addressed in the project: - mapping and measurement of residual stress in materials and products. - thermomechanical processing of the material to meet product specification with a focus on hardening processes and machining methods. - development of machining-friendly alloy based on scrap-metal. - transition from product control to process control. During the first project year, all the mentioned issues will be addressed. The main topics in the period will be residual stress (establishment of measurement methods, suitable for use at the company, as well as mapping of the production process) and machining methods. Later in the year, the other topics will also be emphasized.

Res-AlMa foreslås som et 3-årig Innovasjonsprosjekt i næringslivet, med Østlandske lettmetall AS (ØL) som prosjekteier. ØL er en bedrift med stort vekstpotensial, som ser muligheter for omstilling til produkter utenfor petroleumssektoren. En slik omstilling betinger at det utarbeides nye løsninger for å møte kravene fra nye kundesegment. Gjennom Res-AlMa ønsker ØL, i samarbeid med bedrifts- og forskningspartnere, å skape nye løsninger som vil sikre en god posisjon i et krevende marked. Bedriften er en ny bruker av IPN ordningen. Skipsverft og komponent-leverandører til skipsverft har tidligere hatt en overvekt av leveranser til offshore-industrien. I de senere år har imidlertid skipsverftene og skipsbyggere fått en mer variert produktportefølje, med økende andel leveranser til havbruksnæringen, passasjer/cruise-båter, ferger og vindfartøy. For å sikre seg en god posisjon på de krevende markedene er det viktig å kunne tilby skreddersydde komponenter med riktige egenskaper til en konkurransedyktig pris. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en ny, innovativ produksjonsprosess for lettere, robuste komponenter i resirkulert aluminium til passasjer-skip (elektriske ferger) samt fiske- og oppdrettsindustrien. Komponenter med redusert vekt vil gi lavere energi-forbruk og, ved fossilt brensel, CO2-utslipp. Samtidig vil bruk av resirkulert metall som utgangspunkt for komponentene bidra til reduksjon av det totale miljømessige fotavtrykket. Med produksjonsprosess vi foreslår vil vi oppnå høyere grad av kontroll av hvert prosess-steg samt en total reduksjon i antall steg i prosessen. Prosessen vil resultere i komponenter med mer konsistent kvalitet, og være mer material og tids-effektiv. Innovasjonen vil hjelpe prosjekteier i å øke produksjonskapasitet i allerede eksisterende utstyr. Realisering av innovasjonen krever intensiv forskningsinnsats fra bedriftspartnerne (Østlandske Lettmetall, Metalco og Molstad), samt komplementær forskningsinnsats fra forsknings-partnerne.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Miljøvennlig energiEnergibruk i industriUtviklingsarbeidLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMaritimMaritime muligheter i havnæringeneDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetHavbrukDigitalisering og bruk av IKTMarinHavbrukHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneNaturmangfold og miljøLavutslippLTP3 Klima, polar og miljøTransport og mobilitetPortefølje Muliggjørende teknologierMarinLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserSirkulær økonomiMiljøvennlig energiBransjer og næringerVareproduserende industriMaritimLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålLTP3 Hav og kystFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje HavAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerMaterialteknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergens