Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Risikobasert fornyelsesplanlegging av kraftledninger

Alternative title: Risk-based renewal planning of power lines.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Number:

332354

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Rifok will develop a new method for assessing the condition and estimating the probability of faults on power lines. This will be part of a new procedure for risk-based planning of where, when and how to renew power lines. This will help prioritize measures that make the best possible use of the network assets during their service-life. Trends in society leads to increased energy consumption and challenges the capacity of the network. Furthermore, there is a growing need for reinvestments due to aging of network. It is therefore important and financially sensible to utilize the grid optimally and to carry out measures that ensure reliability and increase the service-life of power lines. Since it is impossible to determine the service-life of power lines with certainty, it is hard to decide which lines should be renewed and the extent of renewal. There is a lot of knowledge about the condition and aging of power lines, and good access to data about the environment and stresses they are exposed to. In addition, there is a rapid development of technology for drones, sensors, etc. However, it is challenging to utilize data and knowledge for decision-making. This requires the combination and processing of many different types of data, which can be both uncertain, imprecise and incomplete, into usable information. Despite an increasing amount of data and explanatory models, there will also be a need for supplementary expert assessments in the foreseeable future. Uncertainty must also be taken into account, as the estimation of service-life is subject to considerable uncertainty. This uncertainty can be of great significance when decisions on renewal are to be made. Methodologies to meet these challenges will be made. Project manager is REN, R&D supplier is SINTEF Energi, and partners are Nettalliansen and the grid companies Glitre Energi, Elvia, Agder Energi and Lede. Results will be distributed in the form of RENblad, which describes best practices in the industry.

Rifok skal utvikle en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger. Denne vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Dette gir mer kostnadseffektiv forvaltning av nettet gjennom bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på el-nettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger. Men det er umulig å sikkert bestemme levetiden til kraftledninger. Derfor er det krevende å finne hvilke aldrende kraftledninger som bør fornyes, og om alle kraftledningens komponenter bør skiftes ut eller bare noen. Det finnes mye kunnskap om tilstand til og aldring av kraftledninger, samt god tilgang til data om miljø og påkjenninger som de utsettes for. I tillegg utvikles teknologi for droner, sensorer o.l. raskt. Men det er utfordrende å utnytte data og kunnskap til beslutningsstøtte. Dette krever kombinering og foredling av mange ulike typer data, som både kan være usikker, upresis og mangelfull, til anvendbar informasjon. På tross av en økende mengde data og forklaringsmodeller vil det også være behov for supplerende ekspertvurderinger i uoverskuelig framtid. Det må også tas hensyn til usikkerhet, ettersom estimering av levetid er beheftet med betydelig usikkerhet, og denne usikkerheten kan ha stor betydning når beslutninger om fornyelse skal tas. Rifok skal utvikle metodikk som møter disse utfordringene. Prosjektansvarlig er REN, FoU-leverandør er SINTEF Energi, og partnere er nettselskapene Glitre Energi, Elvia, Agder Energi og Lede. Resultater vil formidles i form av RENblad, som beskriver beste praksis i bransjen. RENblad er anerkjent og sikrer resultatspredning til hele bransjen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi