Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Fagseminar cybersikkerhet i kraftbransjen

Awarded: NOK 99,999

Det er i dag en økende digitalisering av kraftbransjen. Oppgaver som kan automatiseres og digitaliseres, frigjør store ressurser for aktørene og effektiviserer norske bedrifter i kraftbransjen. Dette bidrar også til at kraftnettet kan utnyttes mer effektivt, noe som kan begrense behovet for utbygging. Samtidig åpner digitalisering opp for sårbarheter og økt risiko knyttet til cyberangrep. Utviklingen har gjort IKT og cybersikkerhet til en sikkerhetsutfordring. Infrastrukturen som ligger til grunn for at tjenestene fungerer, er kritisk for at samfunnet skal fungere normalt. Den raske utviklingen av IKT-teknologi fører til rask endring og fornyelse av eksisterende digitale og ikke-digitale løsninger. Ved både tilsiktede (kriminalitet, terror, spionasje) og ikke-tilsiktede hendelser (ulykker, naturhendelser) er det behov for å beskytte informasjon om kraftnettet og sørge for at våre nettverk og systemer er sikre og stabile til enhver tid. Dette underbygges av NVE rapporten om utvikling av cybersikkerhetskompetanse i kraftbransjen som kom i desember 2020, der de fastslår at "kombinasjonen av utdatert og ny teknologi utfordrer eksisterende sikkerhetsregimer. Avhengigheten av leverandørene er stor, og oversikten i leverandørkjeden stopper ved første ledd. Det krever mye av virksomhetene i bransjen å ha kontroll på alle innsatsfaktorene samtidig som trusselbildet er i endring". Arrangementet er nyskapende med tanke på at man samler aktører i kraftbransjen sammen med IT og forskningsmiljøene og reguleringsmyndighet til et seminar for å få en felles forståelse for mulighetene som digitalisering skaper for et sikkert kraftsystem, samtidig som man har fokus på hvordan man forholder seg til trusselbildet.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi

Thematic Areas and Topics