Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

332653

Project Period:

2021 - 2022

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en bred og inkluderende samfunnsdebatt som gir grunnlag for å avgjøre hvordan genteknologien best mulig kan bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling. Per dags dato er samfunnsdebatt og formidling rundt bruk av genteknologi preget av stor optimisme og detaljerte teknologiske diskusjoner som kan gjøre det vanskelig for folk flest å delta. I tillegg er debatten ofte konfliktfylt, noe som kan virke hemmende for en åpen dialog og problemløsning. Vi vil undersøke hvordan utforskende, dialogbaserte samtaler kan brukes til samproduksjon av kunnskap og til å åpne opp debatt om komplekse tema knyttet til teknologiutvikling. Hovedmålet med dialogmøtet er å skape en alternativ innramming som lar møtedeltakerne reflektere over en rekke sosio-økonomiske, kulturelle og etiske aspekter knyttet til fremtidig bruk av ny genteknologi (herunder nye genredigeringsteknologier). Gjennom en bredere tilnærming åpner vi for et større mangfold av argumenter og synspunkter og søker å engasjere grupper som ellers ikke er fremtredende i den offentlige debatten. Muligheten for å diskutere forhold rundt bruk av genteknologi ut over helse- og miljømessig sikkerhet vil gi folk bedre evne til å forestille seg hvordan mulig bruk av genteknologiske løsninger i norsk landbruk og akvakultur vil kunne påvirke dem. Dialogmøtet vil gi deltakerne en bedre forståelse av teknologiens muligheter og implikasjoner; av synspunkter og standpunkter i dagens debattklima; og om mulige utfall av det utredningsarbeidet om regulering av genteknologi som nå foregår både i Norge og Europa.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHavbrukDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierLandbrukMatMatTrygg verdikjedeNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Grønn sektorResponsible Research & InnovationHavbrukAvl og genetikkMarinHavbrukBioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLandbrukHusdyrMarinMarin bioteknologiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLandbrukPlanterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon