Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Manager:

Project Number:

332653

Project Period:

2021 - 2022

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en bred og inkluderende samfunnsdebatt som gir grunnlag for å avgjøre hvordan genteknologien best mulig kan bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling. Per dags dato er samfunnsdebatt og formidling rundt bruk av genteknologi preget av stor optimisme og detaljerte teknologiske diskusjoner som kan gjøre det vanskelig for folk flest å delta. I tillegg er debatten ofte konfliktfylt, noe som kan virke hemmende for en åpen dialog og problemløsning. Vi vil undersøke hvordan utforskende, dialogbaserte samtaler kan brukes til samproduksjon av kunnskap og til å åpne opp debatt om komplekse tema knyttet til teknologiutvikling. Hovedmålet med dialogmøtet er å skape en alternativ innramming som lar møtedeltakerne reflektere over en rekke sosio-økonomiske, kulturelle og etiske aspekter knyttet til fremtidig bruk av ny genteknologi (herunder nye genredigeringsteknologier). Gjennom en bredere tilnærming åpner vi for et større mangfold av argumenter og synspunkter og søker å engasjere grupper som ellers ikke er fremtredende i den offentlige debatten. Muligheten for å diskutere forhold rundt bruk av genteknologi ut over helse- og miljømessig sikkerhet vil gi folk bedre evne til å forestille seg hvordan mulig bruk av genteknologiske løsninger i norsk landbruk og akvakultur vil kunne påvirke dem. Dialogmøtet vil gi deltakerne en bedre forståelse av teknologiens muligheter og implikasjoner; av synspunkter og standpunkter i dagens debattklima; og om mulige utfall av det utredningsarbeidet om regulering av genteknologi som nå foregår både i Norge og Europa.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

BioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavLandbrukMatMatTrygg verdikjedeNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Muliggjørende teknologierResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterBioøkonomiHavbrukAvl og genetikkMarinHavbrukBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje HavHavbrukLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLandbrukPlanterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringMatMat - Grønn sektorNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiLandbruksbioteknologiResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Klima, polar og miljøBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Industri og tjenestenæringerNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon