Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

332653

Project Period:

2021 - 2022

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en bred og inkluderende samfunnsdebatt som gir grunnlag for å avgjøre hvordan genteknologien best mulig kan bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling. Per dags dato er samfunnsdebatt og formidling rundt bruk av genteknologi preget av stor optimisme og detaljerte teknologiske diskusjoner som kan gjøre det vanskelig for folk flest å delta. I tillegg er debatten ofte konfliktfylt, noe som kan virke hemmende for en åpen dialog og problemløsning. Vi vil undersøke hvordan utforskende, dialogbaserte samtaler kan brukes til samproduksjon av kunnskap og til å åpne opp debatt om komplekse tema knyttet til teknologiutvikling. Hovedmålet med dialogmøtet er å skape en alternativ innramming som lar møtedeltakerne reflektere over en rekke sosio-økonomiske, kulturelle og etiske aspekter knyttet til fremtidig bruk av ny genteknologi (herunder nye genredigeringsteknologier). Gjennom en bredere tilnærming åpner vi for et større mangfold av argumenter og synspunkter og søker å engasjere grupper som ellers ikke er fremtredende i den offentlige debatten. Muligheten for å diskutere forhold rundt bruk av genteknologi ut over helse- og miljømessig sikkerhet vil gi folk bedre evne til å forestille seg hvordan mulig bruk av genteknologiske løsninger i norsk landbruk og akvakultur vil kunne påvirke dem. Dialogmøtet vil gi deltakerne en bedre forståelse av teknologiens muligheter og implikasjoner; av synspunkter og standpunkter i dagens debattklima; og om mulige utfall av det utredningsarbeidet om regulering av genteknologi som nå foregår både i Norge og Europa.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

LandbrukHusdyrLandbrukPlanterHavbrukAvl og genetikkBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiMarin bioteknologiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingMarinBioteknologiIndustriell bioteknologiBioøkonomiØvrig bioøkonomiBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Blå sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerLandbrukNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeHavbrukMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje InnovasjonLandbrukMatMat - BlågrønnFNs BærekraftsmålResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLTP3 Hav og kystMatMat - Grønn sektorLTP3 Bioøkonomi og forvaltningBioteknologiMarinHavbrukMatTrygg verdikjedeLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningMatNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Mat og bioressurserAnvendt forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matKlimarelevant forskningResponsible Research & InnovationLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatGlobal matsikkerhetPortefølje Klima og miljø