Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

332653

Project Period:

2021 - 2022

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en bred og inkluderende samfunnsdebatt som gir grunnlag for å avgjøre hvordan genteknologien best mulig kan bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling. Per dags dato er samfunnsdebatt og formidling rundt bruk av genteknologi preget av stor optimisme og detaljerte teknologiske diskusjoner som kan gjøre det vanskelig for folk flest å delta. I tillegg er debatten ofte konfliktfylt, noe som kan virke hemmende for en åpen dialog og problemløsning. Vi vil undersøke hvordan utforskende, dialogbaserte samtaler kan brukes til samproduksjon av kunnskap og til å åpne opp debatt om komplekse tema knyttet til teknologiutvikling. Hovedmålet med dialogmøtet er å skape en alternativ innramming som lar møtedeltakerne reflektere over en rekke sosio-økonomiske, kulturelle og etiske aspekter knyttet til fremtidig bruk av ny genteknologi (herunder nye genredigeringsteknologier). Gjennom en bredere tilnærming åpner vi for et større mangfold av argumenter og synspunkter og søker å engasjere grupper som ellers ikke er fremtredende i den offentlige debatten. Muligheten for å diskutere forhold rundt bruk av genteknologi ut over helse- og miljømessig sikkerhet vil gi folk bedre evne til å forestille seg hvordan mulig bruk av genteknologiske løsninger i norsk landbruk og akvakultur vil kunne påvirke dem. Dialogmøtet vil gi deltakerne en bedre forståelse av teknologiens muligheter og implikasjoner; av synspunkter og standpunkter i dagens debattklima; og om mulige utfall av det utredningsarbeidet om regulering av genteknologi som nå foregår både i Norge og Europa.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

BioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingAnvendt forskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBioteknologiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBioteknologiIndustriell bioteknologiHavbrukAvl og genetikkBioteknologiLandbruksbioteknologiHavbrukFiskehelse og velferdBransjer og næringerKlimarelevant forskningBioteknologiMarin bioteknologiLandbrukBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålMarinMarin bioteknologiBransjer og næringerLandbrukLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterForurensningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLandbrukHusdyrMatGlobal matsikkerhetHavbrukLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatMat - Grønn sektorLandbrukPlanterMarinMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Bioøkonomi og forvaltningMatMat - BlågrønnMatPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Hav og kystNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMatTrygg verdikjedeResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLTP3 Klima, miljø og energiNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfoldPortefølje InnovasjonLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfold og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierMatMat - Blå sektorResponsible Research & InnovationNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Klima og miljøResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning